Vrijednost pojedinih kur’anskih sura i ajeta

Vrijednost pojedinih kur’anskih sura i ajeta.

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

 

 

Hušejm prenosi od Abbada, a on od Ibn Sirina da je rekao: “Kuća u kojoj se uči Kur’an, meleki su u njoj, a šejtani napuste tu kuću, koja postane prostrana njenim ukućanima, i poveća im se bereket, a kuća u kojoj se ne uči Kur’an, šejtani su u njoj, meleki napuste kuću, postane tijesna za njene stanovnike i smanji im se bereket.” Hazreti Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zaista kuća u kojoj se uči Kur’an svijetli stanovnicima neba kao što zvijezde svijetle stanovnicima Zemlje.“

 

Sura El-Fatiha

Od Ibn Abasa, r.a. se prenosi da je rekao:Jednom dok je sjedio Džibril kod Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, čuo je zvuk iznad sebe (kao škripa kod otvaranja vrata), pa je podigao glavu i rekao: Ovo su nebeska vrata, danas su se otvorila a do sada nikad prije nisu bila otvarana, pa je sišao melek i reče: Ovo je melek, sišao je na Zemlju, nikada do sada nije silazio pa se poselamio i rekao: Raduj se zbog dva svjetla, koja si dobio, nijedan poslanik ih do sada nije dobio, početak Kur’ana, znači Fatiha i zadnji ajeti sure El-Bekare, nećeš proučiti ni harf od toga a da ti se ne dadne.“ (Sahihu-l-Muslim, 254)

 

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: Tako mi Allaha, nije objavljena u Tevratu, ni u Indžilu, ni u Zeburu, ni u Furkanu slična njoj, ona je sedam ajeta koji se ponavljaju i Kur’an Veličanstveni koji mi je dat.“ (Sunen et-Tirmizii hadis je hasenun sahih)

 

Prenosi se od Ebu Seida ibn el-Muali’a, r.a. da mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: Hoćeš li da te podučim najvrjednijoj suri iz Kur’ana prije nego izađeš iz mesdžida? Pa me je uzeo za ruku, i kad smo izlazili iz mesdžida, ja sam mu to napomenuo a on mi reče: El-hamdu lillahi rabbi-l-alemin, to je sedam ajeta koji se ponavljaju i Kur’an Veličanstveni koji mi je dat.“ (Sahihu-l-Buhari, 4474 i 4703)

 

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Rekao je Uzvišeni Allah: Podijelio sam namaz između Sebe i Moga roba na dva dijela, a Mom robu pripada ono što zatraži, pa kad kaže rob: “Hvala Allahu Gospodaru svjetova“, Allah kaže: Moj rob mi zahvaljuje, pa kad kaže: “Milostivog, Samilosnog“, Allah kaže: Moj rob me hvali, pa kad kaže:

 

“Vladaru Sudnjeg dana“, Allah kaže: Moj rob me slavi, pa kad kaže: “Samo Tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo“, Allah kaže:ovo je između Mene i Moga roba, a Mom robu pripada ono što zatraži.

 

Pa kad kaže:“Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali niti onih koji su zalutali“. Allah kaže: Ovo je za Mog roba, a njemu pripada ono što zatraži.“ (Sahihu-l-Muslim, 1/296)
______________________________________

 

Sura El-Bekara

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ne pravite od svojih kuća kaburove. Šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura El-Bekare.“ (Muslim)

 

Od Ebu Umame el-Bahilija prenosi se da je rekao: ”Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: Učite Kur’an, jer će on na Sudnjem danu doći kao zagovornik onima koji ga budu učili. Učite Zahravejn (El-Bekare i Ali Imran), jer će one na Sudnjem danu doći kao dva oblaka ili kao dvije ptice koje štite svoga učača. Učite suru El-Bekare, jer je njeno učenje bereket (blagoslov), a njeno zapostavljanje gubitak. Protiv nje sihirbazi ništa ne mogu.‘“ (Muslim, 6/89)

 

Prenosi se od Sehla ibn Sa’da, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Sve ima svoj vrhunac, a vrhunac Kur’ana je sura El-Bekare. Ko je prouči u svojoj kući noću, šejtan u tu kuću neće ulaziti tri noći, a ko je prouči danju, šejtan u nju neće ulaziti tri dana.“ (Ibn Hibban, hadis sahihu li gajrihi, Sahihu Tergib ve terhib Albani)
_______________________________________

 

Ajet koji kada izgovorimo, neće biti a da Allah neće dati svome robu bolje od onog što je izgubio (El-Bekare: 156)

 

Kaže Ummu Seleme, radijallahu anha: “Čula sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: Kojeg god roba (čovjeka) zadesi kakva nevolja, pa kaže: –Inna lillahi ve inna ilejhi radži’un, Allahumme’džurni fi musibeti ve ahlif li hajren minha (Svi smo Allahovi i svi se Njemu vraćamo. Allahu moj, podari mi nagradu za moju nevolju i daj mi ono što je bolje od nje) – Allah će ga sigurno nagraditi za njegovu nevolju i dat će mu ono što je bolje.’ (Muslim)

_______________________________________

 

Ajetul-Kursij – Najveličanstveniji ajet u Kur’anu

Prenosi se također od Ubejja ibn Ka’ba, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ebul-Munzire (oče Munzirov), znaš koji je ajet iz Allahove Knjige najveći (najveličanstveniji)?“

 

”Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju“, rekao sam, a Poslanik ponovi: ”Ebul-Munzire, znaš li ti koji je ajet iz Allahove Knjige najveličanstveniji?“ Ja rekoh: ”Allahu la ilahe illa huvel-hajjul-kajjum…(Ajetul-kursijja).“ On me potapša po prsima i reče: ”Neka ti je na čast tvoje znanje, Ebul-Munzire.” (Muslim, 6/93)

 

Kaže Allahov Poslanik, alejhis-selam: Kad htjedneš leći u svoju postelju, prouči Ajetul-kursijju pa će ti Allah poslati meleka čuvara, i šejtan ti se neće približavati dok ne osvaneš.” Hadis bilježi imam El-Buhari.

 

Takodjer Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao je:Ko prouči Ajetul-kursijju nakon svakog propisanog namaza, samo ga smrt dijeli od od ulaska u Džennet.” (Taberani)

______________________________________

Zadnji ajeti sure El-Bekare

 

Ebu-Isa et-Tirmizi navodi predanje od Numana ibn Bešira, koji navodi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:Allah je napisao Knjigu dvije hiljade godina prije nego je stvorio nebesa i Zemlju i iz nje je objavio dva ajeta kojima je završio suru Bekare. Nema kuće u kojoj se prouči u toku tri noći da u njoj ostane šejtan!

 

El-Buhari i Muslim bilježe od Ebu Mes`uda, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko navečer prouči dva posljednja ajeta iz sure El-Bekare, to mu je dovoljno.”

 

Ranije smo naveli kada je bilo govora o suri El-Fatiha: “….Raduj se zbog dva svjetla, koja si dobio, nijedan poslanik ih do sada nije dobio, početak Kur’ana, znači Fatiha i zadnji ajeti sure El-Bekare, nećeš proučiti ni harf od toga a da ti se ne dadne.“ (Sahihu-l-Muslim, 254)

 

(NUR SVJETLOST ISLAMA SAJT)

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *