SABAH namaz se klanja od zore pa do pred izlazak sunca. SABAH namaz ima 4 rekata. Dva rekata sunneta i dva rekata farza.

( 1 rekat cine kijam, kiraet, ruku i dvije sedzde )

Prvo se klanjaju sunneti pa farzi.

SABAH namaz se klanja na sljedeci nacin:

Nakon sto smo uzeli abdest stanemo na cisto mjesto, okrenemo se prema kibli, proucimo Bismillu i zanijetimo sa sljedecim nijjetom:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL FEDZRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAKU EKBER

U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muskarac podize ruke spram usiju (ispruzeni prsti i palcevima dotaci jagodice na usima) a zensko podize ruke u visini ramena kao na slici ispod.
Zatim svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece:

 

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE

 

Nakon sto smo proucili sve ovo izgovaramo tekbir- ALLAHU EKBER  i pregibamo se na ruku te gledajuci u nozne prste izgovaramo

3 puta SUBHANE RABBIJEL AZIM

a onda se ponovo vraćamo u uspravan polozaj (ali ne vezemo ruke nego stojimo u stavu “mirno”) i uz krace zadrzavanje ucimo

SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD.

Zatim se sa tekbirom


ALLAHU EKBER

spustamo na SEDZDU ( prvo koljena pa dlanove a izmedju dlanove lice, razmak izmedju dlanova 20-30 cm kod muskaraca te laktovi podignuti od tla a kod zena razmak izmedju dlanova tek toliki da lice moze stati izmedju i laktovi spusteni na tle, stopala na sedzdi stoje uspravno a nozni prsti povijeni unaprijed iu takvom polozaju, na sedzdi izgovaramo

3 puta S UBHANE RABBIJEL EALA

Zatim izgovarajuci ponovo tekbir-

ALLAHU EKBER

 

podignemo se sa sedzde i na trenutak sjednemo na koljena gledajuci preda se a potom na isti nacin sa tekbirom- ALLAHU EKBER ucinimo jos jednu sedzdu cime smo klanjali prvi rekat. Poslije druge sedzde izgovarajuci tekbir ustajemo na drugi rekat vezemo ruke i ucimo BISMILLU , FATIHU i jednu SURU

 

a zatim na isti način učimo ruku i dvije sedzde a potom sjednemo na koljena (kade-i-ehire)
i gledamo preda se učimo: ETTEHIJJATU, SALAVATE I DOVU koji glase:

ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELAMU ELEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELAMU HEDU EN LA ILAHE ILLHEDUENHUENMU

SALAVATI glase:  ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID.

DOVA glasi:  ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB.

Kada smo proučili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovaraju

 ESSELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH

a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci

ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM.

Ovim smo završili klanjanje sabahskih sunneta a sada su na redi farzi.
Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa i sabahskog muskara moraju prouciti ikamet koji glasi

Allahu ekber!
Allahu ekber!
Allahu ekber!
Allahu ekber!
Eshedu en la ilahe illallah!
Eshedu en la ilahe illallah!
Eshedu enne Muhammeden resulullah!
Eshedu enne Muhammeden resulullah!
Hajje ale-s-salah!
Hajje ale-s-salah!
Hajje ale-l-felah!
Hajje ale-l-felah!
Allahu ekber!
Allahu ekber!
La illahe illallah!
Prijevod značenja riječi ezana:
Allah je najviše, Allah je najviše,
Allah je najviše, Allah je najviše!
Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha,
Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha!
Svjedočim da je Muhammed Božji poslanik,
Svjedočim da je Muhammed Božji poslanik!
Dođite na namaz!
Dođite na namaz!
Dođite na banje!
Dođite na banje!
Allah je najviše!
Allah je najviše!
Nema drugog Boga osim Allaha!
Kod Sabahskog ezana se poslije rječi
Hajje ‘ale-l-felah!
Hajje ‘ale-l-felah!
dodaju se riječi:
Essalatu hajrum-minen-nevm!
Essalatu hajrum-minen-nevm!
(Namaz je bolji od spavanje!
(Namaz je bolji od spavanje!)
Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Kada čujete mujezina, ponavljajte za njim ono što on izgovara, a zatim na mene donesite salavat, jer ko na mene donese jedan salavat, na njega će Allah donijeti deset. Potom zamolite Allaha da mi podari “El-Vesile”, mjesto u Džennetu koje će pripasti samo jednom od Allahovih robova, a ja se nadam da ću to biti ja, jer onaj ko za mene bude molio “El-Vesile”, zaslužio je moj šefa-at.” (Buhari i Muslim)

a zatim zanijetimo sabahske farze nijjetom koji glasi:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL FEDZRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER.

Sabahski farz se klanja isto kao i sabahski sunnet.

Kada smo klanjali sabahski farz i predali selam lijepo je prouciti ZIKR, DOVU i TESPIH i to na sljedeci nacin:

ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED.
SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM

EUZU BILLAHI MINE SHSHEJTANI RRADZIM

BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM

ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM  (Ajjetul kursija)

Zatim uzmemo TESPIH i proucimo sljedece:

JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X)

SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X)

RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X)

Poslije tespiha proucimo sljedece:

LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR
VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN

I na kraju NAMASKU DOVU koja glasi:

EUZU BILLAHIMINE SHSHEJTANI RRADZIM

BISMILLA HIRRAHMA NNIRRAHIM

ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMERA. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA

 

zatim potaremo rukama lice i proučimo FATIHU je vrijeme smo završili sabah namaz.

(NUR SVJETLOST ISLAMA SAJT)