EUZA I BISMILLA

Svaki dobar posao počinjemo Euzu bismillom. Prva rečenica s kojom se susreće čitatelj Kur’ana je Bismilla. Šta je, ustvari, Bismilla? Bismilla je jedno od imena Allaha Uzvišenog. Bismilla se uči prije svakog dobrog posla, npr. prije učenja Kur’ana, uzimanja abdesta, jela, pića, spavanja, prilaska supruzi, izlaska iz kuće, ulaska u kuću itd.

Arapski jezik (arapsko pismo)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Arapski jezik (latinično pismo)

E´ūzu billāhi mine-š-šejtāni-r-radžīm.
Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm.

Prijevod sure na bosanski jezik

Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.


SURA AL-FATIHA

Sura Al-Fatiha
Bismi-llahi-r-rahmani-r-rahim (1)
Al-hamdu li-llahi rabbi-l-‘alamin (2)
Ar-rahmani-r-rahim (3)
Maliki yaumi-d-din (4)
Iy-yaka na’budu wa iy-yaka nasta’in (5)
Ihdina-s-sirat  al-mustaqim (6)
Sirata-lladhina an’amta ‘alaihim
Ghayri-l-maghdubi ‘alaihim
wa-la-d-dalin. (7)

 

Amin

Prevod:

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju,
Milostivom,
Vladaru Sudnjeg dana.
Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo!
Uputi nas na pravi put, na put onih kojima Si darovao Svoje blagodati,
a ne na put onih na koje Si Se rasrdio i koji su zalutali.

 

Amin

 

Sure EL-Fatiha je Majka Kur’ana


SURA ELIF LAM MIM.

SURA 2 BAKARA-  Elif lam mim

Bismillahirrahmanirrahim
1. Elif lam mim
2. Zalikel kitabu la rajbe fihi* hudel lil muttekin
3. Ellezine ju’minune bil gajbi ve jukimunas salate ve
mimma razaknahum junfikun
4. Velelzine ju’minune bi ma unzile ilejke ve ma unzile
min kablik* ve bil ahirati hum jukinun
5. Ulaike ala hudem mir rabbihim ve ulaike humul muflihun

 

Prevod:

 • Elif Lam Mim.*

 • Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali;
 • onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali;
 • i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali.
 • Njima ce Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni ce ono što žele ostvariti

 


SURA -JASIN

Znacaj Sure Jasin

Ova sura Ja- Sin je poznata na nasim prostorima i uci se u raznim prilikama. Nas Poslanik nas uci da ovu suru ucimo ko ja na samrti. Dobro ju je uciti svako jutro radi zastite na ovom i Buducem (Ahiretu) svijetu, jer ce se ona zauzimati na Sudnjem danu za onog ko je bude redovno ucio. Pripovijeda se kako je nekom dobrom robu klanjana dzenaza i kad su ga zagrnuli iz mezara je izaslo crno scene. Kad su ga upitali ko je ono culi su glas:” Ja sam njegovo lose djelo i njegovo ucenje sure Jasina me je istjeralo.” Znaci, ova sura koristi, cak, i u mezaru, a Poslanik, a.s., bi volio kad bi ova sura bila u srcu svakog muslimana. Ja znam covjeka koji ja 50 godina redovno ucio ovu suru i preselio je pred dzumu namaz, prije toga se okupao i abdestio, kad se dzenaza klanjala ona sitna rodna kisa je padala i cim se zagrnuo mezar kisa je prestala kao fin znak da je bio hairli musliman. 

BISMILLAHIR~RAHMANIR~RAHIM

 

1- JA~SIN.

2-VEL QUR’ANIL HAKIM.

3-INNEKE LEMINEL MURSELIN.

4-‘ALA SIRATIM~MUSTEQIM.

5-TENZILEL ‘AZIZIR~RAHIM.

6-LITUNZIRE QAUVMEM~MA UNZIRE ABAUHUM FEHUM GAFILUN.

7- LEQAD HAQQAL QAUVLU ‘ALA EKSERIHIM FEHUM LA JU’MINUN.

8- INNA DŽE’ALNA FI E’ANAQIHIM AGLALEN FEHIJE ILEL EZQANI FEHUM MUQMEHUN.

9-VE DŽE’ ALNA MIM BEJNI EJDIHIM SEDDEU~VE MIN HALFIHIM SEDDEN FE AGŠEJNAHUM FEHUM LA JUBSIRUN.

10-VE SEVAUN ‘ALEJHIM E’ ENZERTEHUM EMLEM TUNZIRHUM LA JU’MINUN.

11- INNEMA TUNZIRU MENIT~TEBE ‘AZ~ZIKRE VE HAŠIJER~RAHMANE BIL GAJB, FEBEŠŠIRHU BIMAGFIRETIU VE EDŽRIN KERIM.

12-INNA NAHNU NUHJIL MEUVTA VE NEKTUBU MA QADDEMU VE ASAREHUM, VE KULLE ŠEJIN AHSEJNAHU FI IMAMIM~MUBIN.

13-VADRIB LEHUM~MESELEN ASHABEL QARJEH. IZ DŽAA EHEL MURSELUN.

14-IZ ERSELNA ILEJHIMU SNEJNI FEKEZZEBUHUMA FE ‘AZZEZNA BI SALISIN FEQALU INNA ILEJKUM~MURSELUN.

15-QALU MA ENTUM ILLA BEŠERUM~MISLUNA VE MA ENZELER~RAHMANU MIN ŠEJIN IN ENTUM ILLA TEKZIBUN.

16-QALU RABBUNA JA’ALEMU INNA ILEJKUM LEMURSELUN.

17-VE MA ‘ALEJNA ILLEL BELAGUL MUBIN.

18-QALU INNA TETAJERNA BILUM LEIL~LEM TENTEHU LENERDŽUMEN~NEKUM VE LEJEMES~SEN~NEKUM MIN ‘AZABUN ELIM.

19-QALU TAIRUKUM ME’AKUM EINZUKIRTUM BEL ENTUM QAUVMUM~MUSRIFUN.

20-VE DŽA EMIN AQSAL MEDINETI REDŽULU JES’A QALE JA QAUVMIT~TEBIUL MURSELIN.

21-IT~TEBIU MEL~LA JES’ELUKUM EDŽREU VE HUM MUHTEDUN.

22-VE MA LIJE LA E’ABUDUL~LEZI FETARENI VE ILEJHI TURDŽEUN.

23-E’ET~TEHIZU MIN DUNIHI ALIHETEN IJ~JURIDNIR~RAHMANU BIDHUR~RIL~LA TUGNI ‘AN~NI ŠEFA’ATUHUM ŠEJA~U~VE LA JUNQIZUN.

24-INNI IZEL~LEFI DALALIM~MUBIN.

25-INNI AMENTU BIRABBIKUM FESMEUN.

26-QILE DHULIL DŽENNETE QALE JA LEJTE QAUVMI JA’ALEMUN.

27-BIMA GAFERE LIRABBI VE DŽEALENI MINEL MUKREMIN.

28-VE MA ENZELNA ‘AL QAUVMIHI MIN DŽUNDIM~MINES~SEMAI VE MA KUNNA MUNZILIN.

29-IN KANET ILLA SAJHATEU~VAHIDETEN FE IZA HUM HAMIDUN.

30-JA HASRETEN ‘ALEL ‘IBADI MA JE’TIHIM MIR~RESULIN ILLA KANU BIHI JESTEHZIUN.

31-ELEM JERAUV KEM EHLEKNA QABLEHUM MINEL QURUNI ENNEHUM ILEJHIM LA JERDŽIUN.

32-VE IN KULLUL~LEMA DŽEMIUL~LEDEJNA MUHDARUN.

33-VE AJETUL~LEHUMUL ERDUL MEJTETU AHJEJNAHA VE AHREDŽNA MINHA HABBEN FE MINHU JE’KULUN.

34-VE DŽE’ALNA FIHA DŽENNATIM~MIN~NAHILIU~VE E’ANABIU~VE FEDŽ~DŽERNA FIHA MINEL UJUN.

35-LIJE’KULU MIN SEMERIHI VE MA ‘AMILETHU EJDIHIM EFELA JEŠKURUN.

36-SUBHANEL~LEZI HALEQAL EZVADŽE KULLEHA MIMMA TUMBITUL ERDU VE MIN ENFUSIHIM VE MIMMA LA JA’LEMUN.

37-VE AJETUL~LEHUMUL~LEJLU NESLEHU MINHUN~NEHARE FE IZA HUM~MUZLIMUN.

38-VEŠ~ŠEMSU TEDŽRI LIMUSTEQARRIL~LEHA ZALIKEL TEQDIRUL ‘AZIZIL ‘ALIM.

39-VEL QAMERE QADDERNAHU MENAZILE HATTA ‘ADAQAL URDŽUNIL QADIM.

40-LEŠ~ŠEMSU JENBEGI LEHA EN TUDRIKEL QAMERE VE LAL~LEJLU SABIQUN~NEHARE VE KULLUN FI FELEKIJ~JESBEHUN.

41-VE AJETUL~LEHUM ENNA HAMELNA ZURRIJJETEHUM FIL FULKIL MEŠHUN.

42-VE HALEQNA LEHUM~MIM~MISLIHI MA JERKEBUN.

43-VE IN~NEŠA’ NUGRIQHUM FELA SARIHA LEHUM VE LA HUM JUNQAZUN.

44-ILLA RAHMETEM~MINNA VE META’AN ILAHIM.

45-VE IZA QILE LEHUMUT~TEQU MA BEJNE EJDIKUM VE MA HALFEKUM LEALLEKUM TURHAMUN.

46-VE MA TE’TIHIM~MIN AJETIM~MIN ‘AJATI RABBIHIM ILLA KANU ‘ANHA MU’ARIDIN.

47-VE IZA QILE LEHUM ENFIQU MIMMA REZAQAKUMULLAHU QALEL~LEZINE KEFERU LIL~LEZINE AMENU ENU’TIMU MEL~LEUV JEŠAULLAHU ET’AMEHU IN ENTUM ILLA FI DALALIM~MUBIN.

48-VE JEQULUNE META HAZEL VE’ADU IN KUNTUM SADIQIN.

49-MA JENZURUNE ILLA SAJHATEU~VAHIDETEN TE’HUZUHUM VE HUM JEHIS~SIMUN.

50-FELA JESTETIUNE TEUVSIJETEU~VE LA ILA EHLIHIM JERDŽIUN.

51-VE NUFIHA FIS~SURI FE IZA HUM~MINEL EDŽDASI ILA RABBIHIM JENSILUN.

52-QALU JA VEJLENA MEM BE’ASENA MIM~MERQADINA HAZA MA VE’ADER~RAHMANU VE SADEQAL MURSELUN.

53-IN KANET ILLA SAJHATEU~VAHIDETEN FE IZA HUM DŽEMIUL~LEDEJNA MUHDARUN.

54-FEL JEUVME LA TUZLEMU NEFSUN ŠEJAU~VE LA TUDŽZEVNE ILLA MA KUNTUM TA’AMELUN.

55-INNE ASHABEL DŽENNETIL JEUVME FI ŠUGULIN FAKIHUN.

56-HUM VE EZVADŽUHUM FI ZILALIN ‘ALEL ERAIKI MUT~TEQIUN.

57-LEHUM FIHA FAKIHETU~VE LEHUM~MA JEDDEUN.

58-SELAMUN QAVLEM~MIR~RABBIHIR~RAHIM.

59-VEMTAZUL JEUVME EJJUHEL MUDŽRIMUN.

60-ELEM E’AHAD ILEJKUM JA BENI ADEME EL~LA TA’ABUDUŠ~ŠEJTANE INNEHU LEKUM ADUVVUM~MUBIN.

61-VE ENI ABUDUNI HAZA SIRATIM~MUSTEQIM.

62-VE LAQAD EDALLE MINKUM DŽIBILLEN KESIRA. EFELEM TEKUNU TA’AQILUN.

63-HAZIHI DŽEHENNEMUL~LETI KUNTUM TU’ADUN.

64-ISLEUVHAL JEUVME BIMA KUNTUM TEKFURUN.

65-EL JEUVME NAHTIMU ‘ALA EFVAHIHIM VE TUKELLIMUNA EJDIHIM VE TEŠHEDU ERDŽULUHUM BIMA KANU JEKSIBUN.

66-VE LEUV NEŠAU LETAMESNA ‘ALA E’AJUNIHIM FESTEBEQAUS~SIRATA FE ENNA JUBSIRUN.

67-VE LEUV NEŠAU LEMESEHNAHUM ‘ALA MEKANETIHIM FE MASTETAU MUDIJJAU~VE LA JERDŽIUN.

68-VE MEN~NU’AMIRHU NUNEKKISHU FIL HALQI EFELA JA’QILUN.

69-VE MA ‘ALLEMNAHUŠ~ŠI’ARE VE MA JEMBEGILEH. IN HUVE ILLA ZIKRU~VE QUR’ANUM~MUBIN.

70-LIJUNZIRE MEN KANE HAJJAU~VE JEHIQQAL QAUVLU ‘ALEL KAFIRIN.

71-EVELEM JERAUV ENNA HALEQNA ‘AMILET EJDINA EN’AMEN FEHUM LEHA MALIKUN.

72-VE ZELLELNAHA LEHUM FEMINHA REKUBUHUM VE MINHA JE’KULUN.

73-VE LEHUM FIHA MENAFIU VE MEŠARIBU EFELA JEŠKURUN.

74-VET~TEHAZU MIN DUNILLAHI ALIHETEL~LE’ALLEHUM JUNSARUN.

75-LA JESTETIUNE NASREHUM VE HUM LEHUM DŽUNDUM~MUHDARUN.

76-FELA JAHZUNKE QAUVLUHUM. INNA NA’ALEMU MA JESIRRUNE VE MA JU’ALINUN.

77-EVELEM JERAL INSANU ENNA HALEQNAHU MIN NUTFETIN FE IZA HUVE HASIMUM~MUBIN.

78-VE DARABELENA MESELAU~VE NESIJE HALQAHU QALE MEJ~JUJHIL IZAME VE HIJE REMIM.

79-QUL JUHJIHAL~LEZI ENŠE EHA EVVELE MERRAH. VE HUVE BIKULLI HALQIN ‘ALIM.

80-ELLEZI DŽE’ALE LEKUM MINEŠ~ŠEDŽERIL AHDARI NAREN FE IZA ENTUM MINHU TUQIDUN.

81-EVELEJSEL~LEZI HAKEQAS~SEMAVATI VEL ERDA BIQADIRIN ‘ALA EJ~JEHLUQA MISLEHUM. BELA VE HUVEL HALLAQUL ‘ALIM.

82-INNEMA EMRUHU IZA ERADE ŠEJAN EJ~JEQULU KUN FE JEKUN.

83-FE SUBHANEL~LEZI BIJEDIHI MELEKUTU KULLI ŠEJ~IU~VE ILEJHI TURDŽEUN.

 

Prevod:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ja Sin.

2. Tako Mi Kur’ana mudrog,

3. ti si, uistinu, poslanik,

4. na Pravome putu,

5. po objavi Silnoga i Samilosnoga,

6. da opominješ narod čiji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodušan!

7. O većini njih se već obistinila Riječ – zato oni neće vjerovati.

8. Mi smo učinili da budu kao oni na čije smo vratove sindžire stavili sve do podbradaka – zato su oni glava uzdignutih,

9. i kao oni ispred kojih i iza kojih smo pregradu metnuli i na oči im koprenu stavili – zato oni ne vide,

10. i njima je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao, oni neće vjerovati.

11. Tvoja opomena će koristiti samo onome koji Kur’an slijedi i Milostivoga se boji, iako ga ne vidi; njega obraduj oprostom i nagradom lijepom!

12. Mi ćemo, zaista, mrtve oživiti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili; sve smo Mi to u Knjizi jasno pobrojali.

13. Navedi im kao pouku stanovnike jednog grada kad su im došli poslanici;

14. kad im Mi poslasmo dvojicu, ali im oni ne povjerovaše, i pojačasmo trećim, pa rekoše: “Mi smo vama poslani!” –

15. “Vi ste ljudi kao i mi” – oni odgovoriše – “Milostivi nije objavio ništa, vi neistinu govorite!”

16. “Gospodar naš zna da smo, doista, vama poslani” – rekoše oni –

17. “i dužni smo samo da jasno obznanimo.”

18. Oni rekoše: “Mi slutimo da nam nesreću donosite; ako se ne okanite, kamenovaćemo vas i stići će vas, zaista, bolna patnja oko nas.”

19. “Uzrok vaše nesreće je s vama!” – rekoše oni. “Zar zato što ste opomenuti? Ta vi ste narod koji svaku granicu zla prelazi.”

20. I s kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče: “O narode moj, slijedi one koji su poslani,

21. slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na Pravom su putu!

22. Zašto da se ne klanjam Onome koji me je stvorio, a Njemu ćete se vratiti?

23. Zašto da prihvaćam druge bogove mimo Njega? Ako Milostivi hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti,

24. a ja bih tada bio u pravoj zabludi;

25. ja vjerujem u Gospodara vašeg, čujte mene!”

26. I reći će se: “Uđi u Džennet!’ – a on će reći: “Kamo sreće da narod moj zna

27. zašto mi je Gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio!”

28. I protiv naroda njegova, poslije njega, Mi nismo vojsku s neba poslali, niti smo to ikada činili.

29. samo bi se čuo jedan užasan krik, i oni bi odjednom svi pomrli.

30. O kako su ljudi jadni! Nijedan poslanik im nije došao, a da mu se nisu narugali.

31. Kako oni ne znaju koliko smo prije njih naroda uništili od kojih im se niko vratio nije,

32. a svi oni biće zajedno pred Nas dovedeni.

33. Dokaz im je mrtva zemlja: Mi joj život dajemo i iz nje niče žito koje oni jedu;

34. Mi po njoj stvaramo bašče, palmike i vinograde, i činimo da iz nje izvori izviru –

35. da oni jedu plodove njihove i od onoga što ruke njegove privrijede, pa zašto neće da budu zahvalni?

36. Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara pol: u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju!

37. I noć im je dokaz: Mi uklanjamo dnevnu svjetlost i oni ostaju u mraku.

38. I Sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba Silnoga i Sveznajućeg.

39. I Mjesecu smo odredili položaj; i on se uvijek ponovo vraća kao stari savijeni palmin prut.

40. Nit’ Sunce može Mjesec dostići nit’ noć dan prestići, svi oni u svemiru plove.

41. Dokaz im je i to što potomke njihove u lađama krcatim prevozimo

42. i što za njih, slične njima, stvaramo one na kojima se voze.

43. I ako želimo, Mi ih potopimo, i neće im spasa biti, neće se izbaviti,

44. osim ako im se ne smilujemo, da bi do roka određenog uživali.

45. A kad im se rekne: “Bojte se onoga što se prije vas dogodilo i onoga što vas čeka da biste pomilovani bili…”

46. I ne dođe im nijedan dokaz od Gospodara njihova kojem oni leđa ne okrenu.

47. A kad im se kaže: “Udjeljujte od onoga što vam Allah daje”- onda nevjernici govore vjernicima: “Zar da hranimo onoga koga je Allah, da je htio, mogao nahraniti? Vi ste, uistinu, u pravoj zabludi!”

48. I govore: “Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?”

49. A ne čekaju drugo do strašan glas koji će ih, dok se budu jedni s drugima prepirali, obuzeti,

50. pa neće moći ništa oporučiti, niti se čeljadi svojoj vratiti.

51. I puhnuće se u rog, pa će oni iz grobova prema Gospodaru svome pohrliti,

52. govoreći: “Teško nama! Ko nas iz naših grobova oživi?” – “Eto ostvaruje se prijetnja Milostivog, poslanici su istinu govorili!”

53. Biće to samo jedan glas i oni će se svi pred Nama obreti.

54. Danas se neće nikome nepravda učiniti i vi ćete, prema onom kako ste radili, nagrađeni biti:

55. stanovnici Dženneta uživaće toga dana u blagodatima veseli i radosni,

56. oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni,

57. u njemu će imati voća, i ono što budu željeli.

58. “Mir vama!” – biće riječi Gospodara Milostivog –

59. “a vi, o grješnici, danas se odvojite!”

60. O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: “Ne klanjajte se šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni,

61. već se klanjate Meni; to je Put pravi

62. On je mnoge od vas u zabludu odveo, kako niste pameti imali?!

63. Ovo je Džehennem kojim vam se prijetilo,

64. pržite se sada u njemu zato što niste vjerovali!”

65. Danas ćemo im usta zapečatiti, njihove ruke će Nam govoriti, a noge njihove će o onome što su radili svjedočiti.

66. Da smo htjeli, mogli smo ih vida njihova lišiti, pa kad bi na put pošli, kako bi vidjeli?

67. A da smo htjeli, mogli smo ih na mjestu na kome su zgriješili u nešto pretvoriti, pa ne bi mogli nikuda otići niti se vratiti.

68. Onome kome dug život damo, Mi mu izgled nagore izmijenimo. Zar oni ne razumiju?

69. Mi poslanika nismo pjesništvu učili, to mu ne priliči. Ovo je samo pouka – Kur’an jasni,

70. da opominje onoga ko ima pameti, i da zasluže kaznu nevjernici.

71. Kako oni ne vide da Mi samo zbog njih stoku stvaramo i da oni njome raspolažu kao vlasnici!

72. i da smo im dali da se njome služe – na nekim jašu, a nekima se hrane,

73. i drugih koristi od nje imaju, i mlijeko, pa zašto nisu zahvalni,

74. već pored Allaha druge bogove prihvaćaju u nadi da će im oni na pomoći biti;

75. oni im, međutim, neće moći pomoći, a oni su njima poslušna vojska.

76. I nek te ne žaloste riječi njihove; Mi, doista, znamo i ono što kriju i ono što pokazuju.

77. Kako čovjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo, i opet je otvoreni protivnik,

78. i Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i govori: “Ko će oživiti kosti kad budu truhle?”

79. Reci: “Oživiće ih Onaj koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve što je stvorio,

80. Onaj koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete.”

81. Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti njima slične? Jeste, On sve stvara i On je Sveznajući;

82. kada nešto hoće, On samo za to rekne: “Budi!” – i ono bude.

83. Pa neka je hvaljen Onaj u čijoj je ruci vlast nad svim, Njemu ćete se vratiti!

 

 


SURA- VAKIA

Ovu je suru dobro uciti radi nafake i posla, jer je to isprobano, a Abdullah ibn Mesud je svojim kcerkama umjesto miraza  oporucio da uce ovu suru, jer je cuo od Pejgambera: “Ko bude ucio suru Vakia svaku noc nece nikada osiromasiti.” Napominjem, znaci, treba je redovno uciti svaku noc poslije aksama ili poslije jacije nazama, uglavnom po noci. 


AL WAKI’A (SURE 56)

 

Bi-smi llāhi r-raḥmāni r-raḥīmi

1 ˈizā wakaʿatil-wākiʿatu

2 laysa li-wakʿatihā kāziba

3 khāfidatun rāfiʿatun

4 ˈizā rudj djatil-ˈarḍu radja

5 wa-bussatil-djibālu bassa

6 fa-kānat habāˈan munbassa

7 wa-kuntum ˈazwādjan salāsa

8 fa-ˈaṣḥābul-maymanati mā ˈaṣḥābul-maymana

9 wa-ˈaṣḥābul-maschˈamati mā ˈaṣḥābul-maschˈama

10 was-sābikūnas-sābikūn

11 ˈulāˈikal-mukarrabūn

12 fī djannātin-naʿīm

13 sullatun minal-ˈawwalīn

14 wa-kalīlun minal-ˈākhirīn

15 ʿalā sururin mawḍūnatin

16 muttakiˈīna ʿalayhā mutakābilīn

17 yaṭūfu ʿalayhim wildānun mukhalladūn

18 bi-ˈakwābin wa-ˈabārīka wa-kaˈsin min maʿīn

19 lā yuṣaddaʿūna ʿanhā wa-lā yunzifūn

20 wa-fākihatin mimmā yatakhayyarūn

21 wa-laḥmi ṭayrin mimmā yaschtahūn

22 wa-ḥūrun ʿīyn

23 ka-ˈamsālil-luˈluˈil-maknūn

24 djazāˈan bi-mā kānū yaʿmalūn

25 lā yasmaʿūna fīhā laghwan wa-lā taˈsīma

26 ˈillā kīlan salāman salāma

27 wa-ˈaṣhābul-yamīni mā ˈaṣhābul-yamīn

28 fī sidrin makhḍūd

29 wa-ṭalḥin manḍūd

30 wa-ẓillin mamdūd

31 wa-māˈin maskūb

32 wa-fākihatin kasīratin

33 lā makṭūʿatin wa-lā mamnūʿatin

34 wa-furuschin marfūʿa

35 ˈinnā ˈanschaˈnāhunna ˈinschāˈan

36 fa-djaʿalnāhunna ˈabkāra

37 ʿuruban ˈatrāban

38 li-ˈaṣḥābil-yamīn

39 sullatun minal-ˈawwalīn

40 wa-sullatun minal-ˈākhirīn

41 wa-ˈaṣḥābusch-schimāli mā ˈaṣḥābusch-schimāl

42 fī samūmin wa-ḥamīm

43 wa-ẓillin min yaḥmūm

44 lā bāridin wa-lā karīm

45 ˈinnahum kānū kabla zālika mutrafīn

46 wa-kānū yuṣirrūna ʿalāl-ḥinsil-ʿaẓīm

47 wa-kānū yakūlūna ˈa-ˈizā mitnā wa-kunnā turāban wa-ʿiẓāman ˈa-ˈinnā la-mabʿūsūn

48 ˈawa-ˈābāˈunāl-ˈawwalūn

49 kul ˈinnal-ˈawwalīna wal-ˈākhirīn

50 la-madjmūʿūna ˈilā mīkāti yawmin maʿlūm

51 summa ˈinnakum ˈayyuhāḍ-ḍāllūnal-mukazzibūn

52 la-ˈākilūna min schadjarin min zakkūm

53 fa-māliˈūna minhāl-buṭūn

54 fa-schāribūna ʿalayhi minal-ḥamīm

55 fa-schāribūna schurbal-hīm

56 hāzā nuzuluhum yawmad-dīn

57 naḥnu khalaknākum fa-law-lā tuṣaddikūn

58 ˈa-fa-raˈaytum mā tumnūn

59 ˈa-ˈantum takhlukūnahū ˈam naḥnul-khālikūn

60 naḥnu kaddarnā baynakumul-mawta wa-mā naḥnu bi-masbūkīn

61 ʿalā ˈan nubaddila ˈamsālakum wa-nunschiˈakum fī mā lā taʿlamūn

62 wa-la-kad ʿalimtumun-naschˈatal-ˈūlā fa-law-lā tasakkarūn

63 ˈa-fa-raˈaytum mā taḥrusūn

64 ˈa-ˈantum tazraʿūnahū ˈam naḥnuz-zāriʿūn

65 law naschāˈu la-djaʿalnāhu ḥuṭāman fa-ẓaltum tafakkahūn

66 ˈinnā la-mughramūn

67 bal naḥnu maḥrūmūn

68 ˈa-fa-raˈaytumul-māˈallazī taschrabūn

69 ˈa-ˈantum ˈanzaltumūhu minal-muzni ˈam naḥnul-munzilūn

70 law naschāˈu djaʿalnāhu ˈudjādjan fa-law-lā taschkurūn

71 ˈa-fa-raˈaytumun-nārallatī tūrūn

72 ˈa-ˈantum ˈanschaˈtum schadjaratahā ˈam naḥnul-munschiˈūn

73 naḥnu djaʿalnāhā tazkiratan wa-matāʿan lil-mukwīn

74 fa-sabbiḥ bi-smi rabbikal-ʿaẓīm

75 fa-lā ˈuksimu bi-mawākiʿin-nudjūm

76 wa-ˈinnahū la-kasamun law taʿlamūna ʿaẓīm

77 ˈinnahū la-kurˈānun karīm

78 fī kitābin maknūn

79 lā yamassuhū ˈillāl-muṭahharūn

80 tanzīlun min rabbil-ʿālamīn

81 ˈa-fa-bi-hāzāl-ḥadīsi ˈantum mud hinūn

82 wa-tadjʿalūna rizkakum ˈannakum tukazzibūn

83 fa-law-lā ˈizā balaghatil-ḥulkūm

84 wa-ˈantum ḥīnaˈizin tanẓurūn

85 wa-naḥnu ˈakrabu ˈilayhi minkum wa-lākin lā tubṣirūn

86 fa-law-lā ˈin kuntum ghayra madīnin

87 tardjiʿūnahā ˈin kuntum ṣādikīn

88 fa-ˈammā ˈin kāna minal-mukarrabīn

89 fa-rawḥun wa-rayḥānun wa-djannatu naʿīm

90 wa-ˈammā ˈin kāna min ˈaṣḥābil-yamīn

91 fa-salāmun laka min ˈaṣḥābil-yamīn

92 wa-ˈammā ˈin kāna minal-mukazzibīnaḍ-ḍāāllīn

93 fa-nuzulun min ḥamīm

94 wa-taṣliyatu djaḥīm

95 ˈinna hāzā la-huwa ḥakkul-yakīn

 

96 fa-sabbiḥ bi-smi rabbikal-ʿaẓīm

Prevod:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Kada se Događaj dogodi –
 2. događanje njegovo niko neće poricati –
 3. neke će poniziti, a neke uzvisiti;
 4. kad se Zemlja jako potrese
 5. i brda se u komadiće zdrobe,
 6. i postanu prašina razasuta,
 7. vas će tri vrste biti:
 8. oni sretni – ko su sretni?!
 9. i oni nesretni – ko su nesretni?!
 10. i oni prvi – uvijek prvi!
 11. Oni će Allahu bliski biti
 12. u džennetskim baščama naslada –
 13. biće ih mnogo od naroda drevnih,
 14. a malo od kasnijih –
 15. na divanima izvezenim,
 16. jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti;
 17. služiće ih vječno mladi mladići,
 18. sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg –
 19. od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti –
 20. i voćem koje će sami birati,
 21. i mesom ptičijim kakvo budu željeli.
 22. U njima će biti i hurije očiju krupnih,
 23. slične biseru u školjkama skrivenom –
 24. kao nagrada za ono što su činili.
 25. U njima neće slušati prazne besjede ni govor grješni,
 26. nego samo riječi: “Mir, mir!”
 27. A oni sretni – ko su sretni?!
 28. Biće među lotosovim drvećem bez bodlji,
 29. i među bananama plodovima nanizanim
 30. i u hladovini prostranoj,
 31. pored vode tekuće
 32. i usred voća svakovrsnog
 33. kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti,
 34. i na posteljama uzdignutim.
 35. Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti
 36. i djevicama ih učiniti
 37. milim muževima njihovim, i godina istih
 38. za one sretne;
 39. biće ih mnogo od naroda drevnih,
 40. a mnogo i od kasnijih.
 41. A oni nesretni – ko su nesretni?!
 42. Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj
 43. i u sjeni dima čađavog,
 44. u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine.
 45. Oni su prije toga raskošnim životom živjeli
 46. i uporno teške grijehe činili
 47. i govorili: “Zar kada umremo i zemlje i kosti postanemo – zar ćemo zbilja biti oživljeni,
 48. zar i drevni naši preci?”
 49. Reci: “I drevni i kasniji,
 50. u određeno vrijeme, jednog određenog dana biće sakupljeni,
 51. i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje,
 52. sigurno, s drveta Zekkum jesti,
 53. i njime ćete trbuhe puniti,

 

 1. pa zatim na to ključalu vodu piti,
 2. poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti;
 3. to će na onome svijetu biti gošćenje njihovo!
 4. Mi vas stvaramo – pa zašto ne povjerujete?
 5. Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete
 6. vi oblik dajete ili Mi to činimo?
 7. Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti, i niko nas ne može spriječiti
 8. da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo.
 9. Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?
 10. Kažite vi Meni: šta biva sa onim što posijete?
 11. Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo?
 12. Ako hoćemo možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali:
 13. “Mi smo, doista, oštećeni,
 14. čak smo svega lišeni!”
 15. Kažite vi Meni: vodu koju pijete –
 16. da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo?
 17. Ako želimo, možemo je slanom učiniti – pa zašto niste zahvalni?
 18. Kažite vi Meni: vatru koju palite –
 19. da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo?
 20. Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače;
 21. zato hvali Gospodara svoga Veličanstvenog!
 22. I kunem se časom kad se zvijezde gube,
 23. a to je, da znate, zakletva velika,
 24. on je, zaista, Kur’an plemeniti
 25. u Knjizi brižljivo čuvanoj –
 26. dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti,
 27. on je Objava od Gospodara svjetova.
 28. Pa, kako ovaj govor omalovažavate
 29. i umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana – vi u njega ne vjerujete?
 30. a zašto vi kad duša do guše dopre,
 31. i kad vi budete tada gledali,
 32. a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite,
 33. zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti
 34. ne povratite, ako istinu govorite?
 35. I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski –
 36. udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati njemu!
 37. A ako bude jedan od onih koji su sretni –
 38. pa, pozdrav tebi od onih koji su sretni!
 39. A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali,
 40. pa, ključalom vodom biće ugošćen
 41. i u ognju prženjem.
 42. Sama je istina, zbilja, sve ovo –
 43. zato hvali ime Gospodara svoga Veličanstvenog!

AL MULK (SURE 67)

Ova sura ima 30 ajeta i ko je bude redovno ucio ona ce se na Sudnjem danu za njega zauzimati sve dok mu Allah potpuno grijehe ne ocisti. Prenosi se da je jedan ashab malo prilegao pored jednog kabura pa ga je probudilo ucenje ove sure iz mezara. Kad je to prenio Poslaniku, a.s., rekao mu je:” Ona je mundzijja tj. zastitnica u kaburu za onoga ko je bude redovno ucio.” Najbolje ju je uciti nocu. Ko imalo voli sebi dobro nece propustiti priliku, a da ne uci svaku noc ovu suru. 

AL MULK (SURE 67)

Bi-smi llāhi r-raḥmāni r-raḥīmi

1 tabārakallazī bi-yadihil-mulku wa-huwa ʿalā kulli schayˈin kadīr

2 allazī khalakal-mawta wal-ḥayāta li-yabluwakum ˈayyukum ˈaḥsanu ʿamalan wa-huwal-ʿazīzul-ghafūr

3 allazī khalaka sabʿa samāwātin ṭibākan mā tarā fī khalkir-raḥmāni min tafāwutin fardjiʿil-baṣara hal tarā min fuṭūr

4 summardjiʿil-baṣara karratayni yankalib ˈilaykal-baṣaru khāsiˈan wa-huwa ḥasīr

5 wa-la-kad zayyannās-samāˈad-dunyā bi-maṣābīḥa wa-djaʿalnāhā rudjūman lisch-schayāṭīni wa-ˈaʿtadnā lahum ʿazābas-saʿīr

6 walillazīna kafarū bi-rabbihim ʿazābu djahannama wa-biˈsal-maṣīr

7 ˈizā ˈulkū fīhā samiʿū lahā schahīkan wa-hiya tafūr

8 takādu tamayyazu minal-ghayẓi kullamā ˈulkiya fīhā fawdjun saˈalahum khazanatuhā ˈa-lam yaˈtikum nazīrun

9 kālū balā kad djāˈanā nazīrun fa-kazzabnā wa-kulnā mā nazzalallāhu min schayˈin ˈin ˈantum ˈillā fī ḍalālin kabīr

10 wa-kālū law kunnā nasmaʿu ˈaw naʿkilu mā kunnā fī ˈaṣḥābis-saʿīr

11 fa-ʿtarafū bi-zanbihim fa-suḥkan li-ˈaṣḥābis-saʿīr

12 ˈinnallazīna yakhschawna rabbahum bil-ghaybi lahum maghfiratun wa-ˈadjrun kabīr

13 wa-ˈasirrū kawlakum ˈawidj harū bihī ˈinnahū ʿalīmun bi-zātiṣ-ṣudūr

14 ˈa-lā yaʿlamu man khalaka wa-huwal-laṭīful-khabīr

15 huwallazī djaʿala lakumul-ˈarḍa zalūlan famschū fī manākibihā wa-kulū min rizkihī wa-ˈilayhin-nuschūr

16 ˈa-ˈamintum man fīs-samāˈi ˈan yakhsifa bikumul-ˈarḍa fa-ˈizā hiya tamūr

17 ˈam-ˈamintum man fīs-samāˈi ˈan yursila ʿalaykum ḥāṣiban fasa-taʿlamūna kayfa nazīr

18 wa-la-kad kazzaballazīna min kablihim fa-kayfa kāna nakīr

19 ˈa-wa-lam yaraw ˈilāṭ-ṭayri fawkahum ṣāffātin wa-yakbizna mā yumsikuhunna ˈillār-raḥmānu ˈinnahū bi-kulli schayˈin baṣīr

20 ˈam-man hāzāllazī huwa djundun lakum yanṣurukum min dūnir-raḥmāni ˈinil-kāfirūna ˈillā fī ghurūr

21 ˈamman hāzāllazī yarzukukum ˈin ˈamsaka rizkahū bal ladjjū fī ʿutuwwin wa-nufūr

22 ˈa-fa-man yamschī mukibban ʿalā wadjihī ˈahdā ˈamman yamschī sawiyyan ʿalā ṣirāṭin mustaqīm

23 kul huwallazī ˈanschaˈakum wa-djaʿala lakumus-samʿa wal-ˈabṣāra wal-ˈafˈidata kalīlan mā taschkurūn

24 kul huwallazī zaraˈakum fīl-ˈarḍi wa-ˈilayhi tuḥscharūn

25 wa-yakūlūna matā hāzāl-waʿdu ˈin kuntum ṣādiqīn

26 kul ˈinnamāl-ʿilmu ʿindallāhi wa-ˈinnamā ˈana nazīrun mubīn

27 fa-lammā raˈawhu zulfatan sīˈat wudjūhullazīna kafarū wa-kīla hāzāllazī kuntum bihī taddaʿūn

28 kul ˈa-raˈaytum ˈin ˈahlakaniyallāhu wa-man maʿiya ˈaw raḥimanā fa-man yudjīrul-kāfirīna min ʿazābin ˈalīm

29 kul huwar-raḥmānu ˈāmannā bihī wa-ʿalayhi tawakkalnā fasa-taʿlamūna man huwa fī ḍalālin mubīn

30 kul ˈaraˈaytum ˈin ˈaṣbaḥa māˈukum ghawran faman yaˈtīkum bi-māˈin maʿīn

 

Prevod:

 

Al-Mulk – Vlast

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! –

2. Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; – On je Silni, Onaj koji prašta,

3. Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak,

4. zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.

5. Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.

6. A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je ono boravište!

7. Kad budu u nj bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati,

8. gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: “Zar nije niko dolazio da vas opominje?”

9. “Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao” – odgovoriće – “a mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!”

10. I reći će: “Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!”

11. I oni će priznati da su bili nevjernici – pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!”

12. Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi – oprost i nagrada velika!

13. Govorili vi tiho ili glasno – pa, On, sigurno, zna svačije misli!

14. A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten.

15. On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.

16. Jeste li sigurni da vas Onaj koji nebesima vlada neće u Zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti?

17. Ili, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja!

18. A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna Moja!

19. Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Milostivi drži; On, zaista, sve dobro vidi.

20. Ili ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Milostivog? – Nevjernici su samo obmanuti.

21. Ili, ko je taj koji će vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati? – Ali, oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine.

22. Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji Pravim putem uspravno ide?

23. Reci:”On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!”

24. Reci:”On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim ćete se sakupiti.”

25. A oni govore:”Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!”

26. Reci:”Sam Allah zna! A ja sam dužan samo da javno opominjem.”

27. Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali i biće rečeno:”Evo, ovo je ono što ste požurivali!”

28. Reci:”Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštititi?”

29. Reci:”On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi ćete, sigurno, saznati ko je u očitoj zabludi.”

 

30. Reci:”Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati?”

 


SURA- KEHF

Ko bude svakog petka ucio ovih prvih deset ajeta sure Kehf bice zasticen od najveceg iskusenja Dedzala. 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Alhamdu lillaahil lazeee anzala ‘alaa ‘abdihil kitaaba wa lam yaj’al lahoo ‘iwajaa
 2. Qaiyimal liyunzira baasan shadeedam mil ladunhu wa yubashshiral mu’mineenal lazeena ya’maloonas saalihaati anna lahum ajran hasanaa
 3. Maakiseena feehi abadaa
 4. Wa yunziral lazeena qaalut takhazal laahu waladaa
 5. Maa lahum bihee min ‘ilminw wa laa li aabaaa’ihim; kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim; iny yaqooloona illaa kazibaa
 6. Fala’allaka baakhi’un nafsaka ‘alaaa aasaarihim illam yu’minoo bihaazal hadeesi asafaa
 7. Innaa ja’alnaa ma ‘alal ardi zeenatal lahaa linabluwahum ayyuhum ahsanu ‘amalaa
 8. Wa innaa la jaa’iloona maa ‘alaihaa sa’eedan juruzaa
 9. Am hasibta anna Ashaabal Kahfi war Raqeemi kaanoo min Aayaatinaa ‘ajabaa
 10. Iz awal fityatu ilal Kahfi faqaaloo Rabbanaaa aatinaa mil ladunka rahmatanw wa haiyi’ lanaa min amrinaa rashadaa

Prevod:

Al-Kahf – Pećina

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Hvaljen neka je Allah, koji Svome robu objavljuje Knjigu, i to ne iskrivljenu, nego

2. ispravnu, da teškom kaznom, koju će On dati, opomene, a da vjernike koji čine dobra djela divnom nagradom obraduje,

3. u kojoj će vječno boraviti,

4. i da opomene one koji govore: “Allah je Sebi uzeo sina.”

5. O tome oni ništa ne znaju, a ni preci njihovi. Kako krupna riječ izlazi iz usta njihovih! Oni ne govore drugo do neistinu!

6. Pa zar ćeš ti za njima od tuge svisnuti, ako oni u govor ovaj neće da povjeruju?

7. Sve što je na Zemlji Mi smo kao ukras njoj stvorili da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati,

8. a Mi ćemo nju i golom ledinom učiniti.

9. Misliš li ti da su samo stanovnici pećine, čija su imena na ploči napisana, bili čudo među čudima Našim?

 

10. Kad se nekoliko momaka u pećini sklonilo pa reklo: “Gospodaru naš, daj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost”


SURA ED-DUHA

Ovu suru je dobro uciti  kad nam se nesto ukradei kad nesto izgubimo  da lakse nadzemo 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

1. Vedduha.
2. Velleili iza sedza.
3. Ma vedde’ake rabbuke ve ma kala.
4 .Ve lel’ahıretu hairun leke minel’ula.
5. Ve lesevfe iu’tıike rabbuke feterda.
6. Elem iedzidke ietiimen feava.
7. Ve vedzedeke dallen feheda.
8. Ve vedzedeke ‘ailen feagna.
9. Femmel ietiime fela takher.
10.Ve emmessaile fela tenher.
11.Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

 

Prevod:

Sura 93. Ed-Duha (Jutro)

 1. Tako mi jutra
 2. i noći kada se utiša, –
 3. Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!
 4. Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,
 5. a Gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti!
 6. Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio,
 7. i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio,
 8. i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?
 9. Zato siroče ne ucvili,
 10. a na prosjaka ne podvikni,
 11. i o blagodati Gospodara svoga kazuj!

EL-INŠIRAH- SURE

 Ovu suru  je hajr uciti  kada oblacimo novu odjecu i kad smo neraspolozeni i kada nas steze u grudima radi olaksanja 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 

1. E LEM NEŠRAH LEKE SADREK

2. VE VEDA’NA ‘ANKE VIZREK

3. ELLEZI ENKADA ZAHREK.

4. VE REFA’NA LEKE ZIKREK.

5. FE INNE MA’A-L-‘USRI JUSRA.

6. INNE ME’A-L- ‘USRI JUSRA.

7.FE IZA FERAGTE FENSAB

8. VE ILA RABBIKE FERGAB. 

 

 

Prevod:

SURA 94, EL-INŠIRAH – ŠIROKOGRUDNOST

 

ZAR GRUDI TVOJE NISMO PROSTRANIM UČINILI

I BREME TVOJE S TEBE SKINULI, K

OJE JE PLEĆA TVOJA TIŠTILO,

I SPOMEN NA TEBE VISOKO UZDIGLI!

TA ZAISTA, S MUKOM JE I LAST,

ZAISTA, S MUKOM JE I LAST !

A KAD ZAVRŠIŠ, MOLITVI SE PREDAJ I SAMO SE

GOSPODARU SVOME OBRAĆAJ !


SURA- ET- TIN

AKO ZELIMO DOBAR PRIJEM KOD PRETPOSTAVLJENIH DOBRO JE UCITI OVO SURE 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 

VET-TINI VEZ-ZEJTUN,

VE TURI SININ,

VE HAZEL-BELEDIL-EMIN.

LEQAD HALAQNEL-INSANE FI AHSENI TAQVIM,

SUMME REDEDNAHU ESFELE SAFILIN,

ILLELLEZINE AMENU VE AMILIS-SALIHATI FE

LEHUM EDŽRUN GAJRU MEMNUNIN

FE MA JUKEZZIBUKE BE’ADU BID-DIN.

ELEJSELLAHU BI AHKEMIL-HAKIMIN. 

 

Prevod:

 

SURA 95, SURA ET- TIN – SMOKVA

 

TAKO MI SMOKVE I MASLINE,

I SINAJSKE GORE,

I GRADA OVOG, SIGURNOG –

MI ČOVJEKA STVARAMO U SKLADU NAJLJEPŠEM,

ZATIM ĆEMO GA U NAJNAKAZNIJI LIK VRATITI,

SAMO NE ONE KOJI BUDU VJEROVALI I DOBRA DJELA

ČINILI, NJIH ČEKA NAGRADA NEPREKIDNA.

PA ŠTA TE ONDA NAVODI DA PORIČEŠ ONAJ SVIJET –

ZAR ALLAH NIJE SUDIJA NAJPRAVEDNIJI ?!


EL-KADR –SURE( NOCKADR )

Sura El-Kadr ar: سورة القدر‎, je 97. po redu sura u Kur’anu, koju je uzvišeni Allah dž.š. nazvao imenom “Kadr”. U njoj se govori o posebnoj, blagoslovljenoj-mubarek noći – “Lejletul-Kadr”. Allahov Poslanik Muhammed a.s. je rekao: “Ko isposti mjesec Ramazan vjerujući u Allaha dž.š. i nadajući se Njegovoj nagradi, biće mu oprošteni raniji grijesi. A ko probdije noć Kadr, (tj. provede je u ibadetu) vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi biće mu oprošteni raniji grijesi. ” (Buhari)

Dobro  je  uciti ovu suru poslije abdesta i radi ispunjenja zelja

Arapski jezik (arapsko pismo):

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

Arapski jezik (latinično pismo):

 Bismillāhir-rahmānir-rahīm

»Inna enzelnahu fi Lejletil-kadr.

Ve ma edrake ma Lejletul-kadr!

Lejletul-kadri hajrun min elfi šehr.

Tenezzelul-melaiketu verruhu fiha

bi-izni rabbihim min kulli emr.

SeIamun hije hatta matle-‘ilfedžri.«

 

Prijevod sure na bosanski jezik:

1. Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr –
2. a šta ti misliš šta je Noć Kadr?
3. Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci –
4. meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,
5. sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.


Ez-Zilzal-SURA (ZEMLJOTRES)

Sura Ez-Zilzal (arapski: سورة الزلزلة; bosanski: Zemljotres) je 99. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 8. ajeta i prema tefsiru Ibn-Kesira ubraja se mekanske sure, iako je sura Ez-Zilzal jedna od 12 sura oko kojih postoje razmimoilaženja o mjestu objave te se u nekim izvorima navodi i kao medinska sura. Sura je nazvana zemljotres jer se na početku sure spominje najžešći potres koji će Zemlju da zatrese. Dalje se govori o danu (Sudnji dan) kada će se ljudi odvojeno pojaviti i kada će im se predočiti njihova djela.

Arapski jezik (arapsko pismo)

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا {1} وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا {2} وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا {3} يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا {4} بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا {5} يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ {6} فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ {7} وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ {8

Arapski jezik (latinično pismo): 

Bismillāhir-rahmānir-rahīm

IZĀ ZU-L-ZILETI-L-ERDU ZILZĀLEHĀ.
VE AHREDŽETI-L-ERDU ESKĀLEHĀ.
VE KĀLEL-L-INSĀNU MĀ LEHĀ.
JEVMEIZIN TUHADDISU AHBĀREHĀ.
BI ENNE RABBEKE EVHĀ LEHĀ.
JEVMEIZIN JASDURU-N-NĀSU EŠTĀTEN LIJUREV A‘MĀLEHUM.
FE MEN JA‘MEL MISKALE ZERRETIN HAJREN JEREH.
VE MEN JA‘MEL MISKĀLE ZERRETIN ŠERREN JEREH.

Prijevod sure na bosanski jezik:

Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese,

i kada Zemlja izbaci terete svoje,

i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!” –

toga Dana će ona vijesti svoje kazivati,

jer će joj Gospodar tvoj narediti.

Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se

pokažu dijela nihova;

onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga,

a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga.

Ova sura vrijedi kao polovina KUR’ANA.


EL-BEJJINE –sure(DOKAZ JASNI)

Bismillāhir-rahmānir-rahīm

LEM JEKUNILLEZĪNE KEFERŪ MIN EHLI-L-KITĀBI

VE-L-MUŠRIKĪNE MUNFEKKĪNE HATTĀ

TE’TIJEHUMU-L-BEJJINEH.

RESŪLUN MINELLĀHI JETLŪ SUHUFEN MUTAHHEREH.

FĪHĀ KUTUBUN KAJJIMEH.

VE MĀ TEFERREKA-L-LEZĪNE ŪTU-L-KITĀBE ILLĀ

MIN BA‘DI MĀ DŽĀETHUMU-L-BEJJINEH.

VE MĀ UMIRŪ ILLĀ LI JA‘BUDULLĀHE MUHLISSĪNE

LEHU-D-DĪNE HUNEFĀE VE JŪKĪMU-S-SALĀTE VE

JU’TU-Z-ZEKĀTE VE ZĀLIKE DĪNU-L-KAJJIMEH.

INNE-L-LEZĪNE KEFERŪ MIN EHLI-L-KITĀBI VE-L

MUŠRIKĪNE FĪ NĀRI DŽEHENNEME HĀLIDĪNE FĪHĀ,

ULĀIKE HUM ŠERRU-L-BERIJJEH.

INNE-L-LEZĪNE ĀMENŪ VE ‘AMILU-S-SĀLIHĀTI

ULĀIKE HUM HAJRU-L-BERIJJEH.

DŽEZĀUHUM ‘INDE RABBIHIM DŽENNĀTU ‘ADNIN

TEDŽRĪ MIN TAHTIHE-L-ENHĀRU HĀLIDĪNE FÎHĀ EBEDĀ.

RADIJELLAHU ‘ANHUM VE REDŪ ‘ANHU, ZĀLIKE LIMEN HAŠIJE RABBEH.

 

Prijevod sure na bosanski jezik:

 

NISU SE NEVJERNICI IZMEĐU SLJEDBENIKA KNJIGE I

MNOGOBOŠCI ODVOJILI, SVE DOK IM NIJE DOŠAO

DOKAZ JASNI; OD ALLAHA POSLANIK, KOJI ČITA LISTOVE ČISTE,

U KOJIMA SU PROPISI ISPRAVNI.

A PODVOJILI SU SE ONI KOJIMA JE DATA KNJIGA BAŠ

ONDA KADA IM JE DOŠAO DOKAZ JASNI,

A NAREĐENO IM JE DA SE SAMO ALLAHU KLANJAJU,

DA MU ISKRENO, KAO PRAVOVJERNI, VJERU ISPOVIJEDAJU,

I DA MOLITVU OBAVLJAJU, I DA MILOSTINJU UDJELJUJU;

A TO JE – ISPRAVNA VJERA.

ONI KOJI NE VJERUJU IZMEĐU SLJEDBENIKA KNJIGE I

MNOGOBOŠCI BIĆE, SIGURNO, U VATRI

DŽEHENNEMSKOJ, U NJOJ ĆE VJEČNO OSTATI; ONI SU

NAJGORA STVORENJA.

A ONI KOJI VJERUJU I ČINE DOBRA DJELA – ONI SU,

ZBILJA, NAJBOLJA STVORENJA,

NJIH NAGRADA U GOSPODARA NJIHOVA ČEKA; EDENSKI

VRTOVI KROZ KOJI ĆE RIJEKE TEĆI, U KOJIMA ĆE

VJEČNO I ZAUVIJEK BORAVITI; ALLAH ĆE BITI NJIMA

ZADOVOLJAN, A I ONI ĆE

BITI NJIME ZADOVOLJNI. TO ĆE BITI ZA ONOGA KOJI SE

BUDE BOJAO GOSPODARA SVOGA.


Al-Kafirun-SURA(NEVJERNICI)

Sura Al-Kafirun (arapski: سورة الكافرون; bosanski: Nevjernici) je 109. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 6. ajeta i jedna je od najkraćih sura jer se nalazi pri samom kraju Kur’ana. Spada u takozvane mekanske sure (sure koje su objavljene u Meki).

Arapski jezik (arapsko pismo):

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ, وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Arapski jezik (latinično pismo):

Kul ja ejjuhel-kafirun, la e‘abudu ma ta‘budun, ve la entum ‘abidune ma e‘abud, ve la ene ‘abidun ma ‘abedtum, ve la entum abidune ma eabud, lekum dinukum ve lije din.

Prijevod sure na bosanski jezik:

Reci: “O vi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam; ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,
vama – vaša vjera, a meni – moja!”


An-Nasr-Sura

Sura An-Nasr (arapski: سورة النصر‎‎; bos.:Pomoć) jest 110. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 3 ajeta i treća je najkraća sura, poslije sura El-‘Asr i El-Kevser. Objavljena je na Mini[1], tokom Oproštajnog hadždža i ubraja se u medinske sure. Posljednja je objavljena sura.

 

Arapski jezik (arapsko pismo):

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

Arapski jezik (latinično pismo):

Bismillāhir-rahmānir-rahīm

Iza džāe nasrullāhi vel-feth
Ve re-ejtennāse jedhulūne fī dinillāhi ef vādža.
Fesebbih bihamdi Rabbike ves-tag-fir-h.
Innehū kāne tevvābā.

Prijevod sure na bosanski jezik:

Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,
i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze
ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti,
On je uvijek pokajanje primao.


Tebbet-jeda (PLAMEN)

Sura Leheb (Plamen) je stotinu jedanaesta kur’anska sura. Objavljena je u Mekki i ima pet ajeta. Iako svojim obimom spada u red kraćih sura, njen sadržaj obiluje brojnim porukama i savjetima.

Arapski jezik (latinično pismo)

Bismillāhir-rahmānir-rahīm

Tebbet jedā Ebi-Lehebin ve tebbe.
Ma agnā ‘anhu māluhū ve mā keseb.
Sejaslā nāren zāte-Leheb.
Vemre-etuhū hammā-letel – hatab.
Fi džīdīha hablun mim-mesed.

Prijevod sure na bosanski jezik
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

* 1. Neka propadne Ebu Leheb,* i propao je!
* 2. neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao,
* 3. ući će on, sigurno, u vatru rasplamsalu,
* 4. i žena njegova, koja spletkari;
* 5. o vratu njenu biće uže od ličine usukane!


Al-Kawtar-Sura

Al-Kawtar (arap. سورة الكوثر) jeste 108. sura Kur’ana. Sastoji se od 3 ajeta i iako se ne zna sa sigurnošću gdje je objavljena, u Meki ili Medini, prema većini učenjaka ubraja se u mekanske sure. Što se tiče perioda objavljivanja, prema Muhammed ibn Ishaku, sura je objavljena neposredno prije Isre i Mi’radža. Sura Al-Kawtar je najkraća sura u Kur’anu. Sura je nazvana Al-Kawtar a prema posljednjem Allahovom dž.š. poslaniku Muhammedu a.s., Al-Kawtar je rijeka u Džennetu.

Arapski jezik (arapsko pismo):

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)

Arapski jezik (latinično pismo):

Bismillahi-r-rahmani-r-rahim
1. Inna e’atajna ke-l-kevser,

2. fesalli li-rabbike venhar,

3. inne šanieke huve-l-ebter.

Prijevod sure na bosanski jezik:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,

2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,

3. onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.


Al-Ihlas-Sura (Iskrenost)

Al-Ihlas (arap. سورة الإخلاص – Iskrenost), poznata i kao Et-Tevhid (arap. سورة التوحيد – Jednoboštvo), jeste 112. sura u Kur’anu. Ona je kratka deklaracija tevhida (apsolutne Božije jednoće) i sastoji se od 4 ajeta. Postoje razilaženja oko toga da li je ova sura mekanska ili medinska sura. Izgleda da je ovo prvo vjerovatnije, naročito zbog toga što se čini da je Bilal aludirao na nju govoreći “Ehad! Ehad!” (“Jedan! Jedan!”, misleći pod tim na Allaha) kad ga je njegov okrutni vlasnik mučio. Prenosi se od Ubejja ibn Ka’ba da je objavljena nakon što su mnogobošci zatražili: “O, Muhammede! Reci nam rodoslov tvoga Gospodara!” Ko hoće spavati, pa legne na svoju desnu stranu, a potom, 100 puta prouči suru Ihlas, na Sudnjem danu Allah, dž.š., će mu reći: „Robe moj! Uđi u Džennet svojom desnom stranom!“ (Tirmizi).

Arapski jezik (arapsko pismo):

بسم الله الرحمن الرحيم
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
اللَّهُ الصَّمَدُ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Arapski jezik (latinično pismo):

Bismillāhir-rahmānir-rahīm
Kul huvallāhu ehad
Allāhus-samed
Lem jelid ve lem jūled
Ve lem jekul-lehū kufuven ehad

Prijevod sure na bosanski jezik:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
Reci: “On je Allah – Jedan!
Allah je Utočište svakom!
Nije rodio i rođen nije,
i niko Mu ravan nije!”


El-Felek-Sura(Svitanje)

Sura El-Felek (arapski: سورة الفلق; bos.: Svitanje) je 113. i pretposljednja sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 5 ajeta, objavljena je u Mekki i ubraja se u mekanske sure. Zajedno sa pretposljednjom surom, En-Nas, čini sure zaštitnice. Ukame ibn Amir r.a. prenosi da je Muhammed a.s. rekao: “Onaj koji traži zaštitu, ne može tražiti zaštitu ničim drugim kao što to može sa surama El-Felek i En-Nas.”Od Ukabe ibn Amira r.a. se prenosi: Kada sam išao sa Božjim Poslanikom, negdje između Džuhfe i Ebva’a, zapuhao je vjetar i prekrila nas je velika tama. Poslanik je počeo da uči: Kul e’uzu bi Rabb-il-felek i Kul e’uzu bi Rabb-in-nas, rekavši:”Niko se ne može zaštititi ničim kao što se može zaštititi sa ove dvije sure.

Arapski jezik (arapsko pismo)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ {1} مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ {2} وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ {3} وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ {4} وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

Arapski jezik (latinično pismo):

Kul eūzu bi rabbil-felek.
Min šerri mā halek.
Ve min šerri gāsikin izā vekab.
Ve min šerrin-neffasāti fil-ukad.
Ve min šerri hāsidin izā hased.

Prijevod sure na bosanski jezik:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
Reci: »Utječem se Gospodaru svitanja,

od zla onoga što On stvara,

i od zla mrkle noći kada razastre tmine,

i od zla smutljivca kad smutnje sije,

i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!


En-Nas-Sura (LJudi)

Sura En-Nas (arapski: سورة الناس – bosanski: Ljudi) je 114. i posljednja po redoslijedu sura Kur’ana. Sadrži 6 ajeta i objavljena je u Mekki što znači da se ubraja u mekanske sure. Zajedno sa pretposljednjom surom, El-Felek, čini dvije sure zaštitnice. Smatra se svojevrsnom dovom jer se učeći ovu suru traži zaštita i utočište kod Gospodara od šejtana, džina i ljudi. Iako je kratka i sadrži samo 6 ajeta govori o tri Allahova svojstva: gospodarstvu, vlasti i božanstvenosti.

Arapski jezik (arapsko pismo)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
مَلِكِ النَّاسِ
إِلَٰهِ النَّاسِ
مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

Arapski jezik (latinično pismo)

Kul eūzu bi rabbin-nās.
Melikin-nās. Ilāhin-nās.
Min šerril-vesvāsil-hannās.
Ellezi juvesvisu fi sudūrin-nās.
Minel-džinneti ven-nās.

Prijevod sure na bosanski jezik

“Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi,

Vladara ljudi, Boga ljudi,

od zla šejtana napasnika,

koji zle misli unosi u srca ljudi –

od džina i od ljudi!”

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *