O vrijednosti ljubavi u ime Allaha

O vrijednosti ljubavi u ime Allaha…

 

Allah, dželle šanuhu, kaže:

„Tog Dana prijatelji će jedni drugima neprijatelji biti, osim onih koji su se Allaha bojali“ (Ez-Zuhruf, 67)

 

„Na Dan kad nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: ‘Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravog puta držao!Kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo! On me je od Kur’ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!’ – a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu.“ (El-Furkan, 27-29)

 

Enes, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Kod koga se nađu tri svojstva, osjetit će slast vjerovanja: da mu Allah i Njegov Poslanik budu draži od svega, da brata muslimana voli samo u ime Allaha, i da mrzi povratak u nevjerstvo, nakon što ga je Allah iz njega izbavio, kao što ne želi biti bačen u vatru.“ Bilježe ga El-Buhari i Muslim.

 

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem da će Allah, dželle šanuhu, na Sudnjem danu reći: „Gdje su oni što su se voljeli radi Moje veličanstvenosti? Danas ću ih skloniti u Moj hlad, kada nema drugoga hlada osim Moga!“ Bilježi ga Muslim.

 

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je čovjek posjetio svoga brata u drugom selu, pa je Allah, dželle šanuhu, na njegov put postavio meleka. Kada je ovaj došao kod njega reče: Gdje ćeš? Ovaj reče: Idem svome bratu u ovom selu. On reče: A imaš li neku potrebu kod njega. Ne, reče ovaj, osim što sam ga zavolio u ime Allaha. Melek reče: Uistinu sam ja Allahov izaslanik tebi i Allah, dželle šanuhu, te je zavolio kao što si ti zavolio svog brata u ime Njega.“ Bilježi ga Muslim.

 

Od Muaza b. Džebela prenosi se da je rekao: Čuo sam Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: „Allah, dželle šanuhu, kaže: ‘Moja ljubav je obavezna onima koji se vole u ime Mene, onima koji se druže u ime Mene, onima koji se posjećuju u ime Mene i onima koji jedni drugima udjeljuju u ime Mene.’“ Bilježi ga Malik sa autentičnim lancem prenosilaca.

 

Također, od njega se prenosi da je rekao: Čuo sam Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: „Allah, dželle šanuhu, kaže: ‘Oni koji se vole radi Moje uzvišenosti imat će minbere od svjetlosti na kojima će im zavidjeti vjerovjesnici i šehidi.’“ Bilježi ga Et-Tirmizi i kaže da je hasenun-sahih

 

Od Ebu Hurejre se prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Među Allahovim robovima ima robova koji nisu vjerovjesnici, a kojima će zavidjeti vjerovjesnici i šehidi.“ Neko reče: A ko su oni, ne bi li smo ih zavoljeli? Rekao je: „To su oni koji su se voljeli Allahovim svjetlom, bez krvnog srodstva i porijekla, njihova lica su svjetlost, na minberima od svjetlosti, neće se bojati kada se ljudi budu bojali, niti će tugovati kada ljudi budu tugovali, a zatim je proučio:

‘I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici.’“ Bilježi ga En-Nesai i Ibn Hibban u svome Sahihu i ovo je njegova verzija.

 

Od Ebu Umame se prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao : „Allah, dželle šanuhu, ima robove koje će na Sudnjem danu posaditi na minbere od svjetlosti, a njihova će lica prekrivati svjetlost, sve dok ne završi obračun sa stvorenjima.“ Bilježi ga Et-Taberani sa dobrim lancem prenosilaca.

 

Također, od njega se prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „U Džennetu imaju stubovi od safira, a na njima su odaje od krizolita, njihova vrata su otvorena i osvjetljavaju kao što osvjetljava zvijezda blistava.“ Kaže: Rekli smo: Allahov Poslaniče, a ko će u njima stanovati? On reče: „Oni koji se budu voljeli u ime Allaha, koji budu udjeljivali jedni drugima u ime Allaha, i koji se budu susretali u ime Allaha.“ Bilježi ga El-Bezzar.

 

Od Ebu Umame se prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko bude volio u ime Allaha, mrzio u ime Allaha, davao u ime Allaha i uskraćivao u ime Allaha, upotpunio je vjerovanje.“ Bilježi ga Ebu Davud.

 

Od Ibn Mes’uda, radijallahu anhu se prenosi da je rekao: Došao je jedan čovjek kod Resulullaha i rekao: Allahov Poslaniče, šta kažeš za čovjeka koji je zavolio neki narod a nije im se pridružio? Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, mu reče: „Čovjek je sa onim koga voli.“ Bilježe ga El-Buhari i Muslim.

 

Od Ebu Derda’a se prenosi hadis u merfu’ verziji: „Neće se dva čovjeka istinski zavoljeti a da neće Allahu biti draži nego što su dragi jedan drugome.“ Bilježi ga Et-Taberani sa dobrim lancem prenosilaca.

 

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao : „Sedmericu će Allah skloniti u Svoj hlad, na dan kad nikakvoga drugog hlada osim Njegovog neće biti: praveden vladar; mladić koji odraste u pokornosti Allahu; čovjek čije je srce neprestano vezano za džamiju; prijatelji koji se vole samo u ime Allaha, takvi su kada se sastaju i raziđu; čovjek kojeg lijepa i ugledna žena pozove na blud, pa kaže: ‘Ne, ja se bojim Allaha’; čovjek koji udjeljuje milostinju, tako da mu lijeva ruka ne zna šta je desna udijelila; i čovjek koji se sjeti Allaha u samoći, pa pusti suze.“ Bilježi ga El-Buhari i Muslim.

 

Od Muaza b. Enesa, radijallahu anhu, se prenosi da je upitao Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, o najboljem vjerovanju, pa je rekao: „Da voliš radi Allaha, prezireš radi Allaha i da svoj jezik uposliš u spominjanju Allaha.“ Ovaj reče: A šta još, Allahov Poslaniče? On reče: „Da voliš ljudima ono što voliš samome sebi i da im mrziš ono što mrziš i samome sebi.“ Bilježi ga Ahmed.

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

MOSCHEE KLOSTERNEUBURG

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *