Kada Allah zavoli nekoga – On ga stavi na iskušenje

Kada Allah zavoli nekoga – On ga stavi na iskušenje

Podijeli sa drugima i zbog sevapa:

Ovaj svijet je svijet iskušenja. Kada se čovjek suoči sa iskušenjima i teškoćama treba da pokaže strpljenje/sabur i čini sve kako bi prošao taj ispit, jer ustvari, i nema druge opcije. Čovjek će biti iskušavan bolešću, nepravdom, prirodnim nepogodama, smrću bližnjih i drugim raznim nedaćama, koje su zapravo svaki za sebe ispit i iskušenje, a prilikom iskušenja insan ne smije klonuti duhom i treba imati na umu ove stvari:…

Sa’ad b. Ebi Vekkas ra, upitao je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „ Ko je imao najveća iskušenja? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: Najveća iskušenja su imali Božiji Poslanici as, a zatim ljudi sličniji njima, pa ljudi sličniji njima; vjernik će biti redovno iskušavan shodno jačini njegovog imana/vjere! Ako čovjek bude jak u vjeri imaće i jača iskušenja, a ako bude slabiji u vjeri imaće i slabija iskušenja. Rob će stalno biti na iskušenjima sve dok ne bude hodio zemljom bez ijednog grijeha ! “ (Sahih. Tirmizi, br.2398.; Ibnu Madždže, br.4023.)

Enes b. Malik ra, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „ Kada Allah zaželi dobro Svome robu – On mu ubrza kaznu na dunjaluku, a ako Allah želi kazniti Svoga roba – ostavi ga sa njegovim grijehom sve dok ga ne kazni na Sudnjemu Danu! Veličina nagrade je u skladu sa veličinom kušnje! Kada Allah zavoli nekoga – On ga stavi na iskušenje , pa ko bude zadovoljan – steći će naklonost i zadovoljstvo Božije, a ko se naljuti i rasrdi – steći će srdžbu Božiju!“ (Sahih. Tirmizi, br.2396.; Ibnu Madždže, br. .4031.)

Ebu Hurejre ra, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem., rekao: „V jernik i vjernica će biti neprestano iskušavani po pitanju sebe, svoga djeteta i imetka, sve dok se ne susretnu sa Allahom dž.š., bez ikakva grijeha na sebi! “ (Sahih. Tirmizi, br.2399.)

Dunjaluk je kuća ispita i kušnje, i to je Allahov dž.š., sunnet/zakon, kada su u pitanju Njegovo stvorenje, kadkada i sama stvorenja iskušava jedne drugima, kao što ih iskušava i mukama, tegobama, strahom

(NUR SVJETLOST ISLAMA SAJT)

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *