IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza.

IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani.

 

 

 

IKINDIJSKI sunnet se zanijeti ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER

a klanja se na sljedeci nacin:

Kad smo zanijetili na prvom rekatu ucimo: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase:

SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE

EUZU BILLAHI-MINESH-SHEJTANI-RRADZIM

BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM

(Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE)

učimo ruku i sedzde i vratimo se na drugi rekat na kojem učimo: BISMILLU, FATIHU i SURE

BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM

FATIHA glasi

ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. ERRAHMANI RRAHIM. MALIKI JEVMI DDIN. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN

 

Sura KEVSER glasi
INNA EATAJNA KEL KEVSER. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER.

te ponovo ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU I SALAVATE.

ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU . 

ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID.

 

 

Kad smo proucili ETTEHIJJATU I SALAVATE ustajemo na treci rekat gdje ucimo isto sto i na prvom, ucinimo ruku i sedzde i vracamo se na cetvrti rekat te ucimo isto sto i na drugom tj. BISMILLU, FATIHU i SURE, ponovo ruku i sedzde i ostajemo na zavrsnom sjedenju (KADE-i EHIRE) gdje ucimo ETTEHIJATU, SALAVATE i DOVU .

 

SALAVATI glase:

ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID.

 

DOVA glasi:
ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB.

 

Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci

 ESSELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH

a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci
ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM

i time smo klanjali podnevske sunnete.

Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa I Ikindijskog muskarci moraju prouciti ikamet koji glasi:

ALLAHU EKBER 4X
ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X
ESHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X
HAJJE ALESSALAH 2X
HEJJE ALELFELAH 2X
KAD KAMETI SSALATU
KAD KAMETI SSALAH
ALLAHU EKBER 2X
LA ILAHE ILLELLAH

Ikindijski farzi se zanijjete ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER.

 

Ikindijski  farz se klanja isto kao i ikindijski sunet ( sa izuzetkom da se na prvom sjedenju uci samo ETTEHIJJATU bez salavata ) a na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo Bismilla I Fatiha.

 

Poslije toga proucimo ZIKR, DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU.

ALA RESULINA SALAVAT:

ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED.

SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM
EUZU BILLAHI MINE SHSHEJTANI RRADZIM
BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM
ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija)

Zatim uzmemo TESPIH i proucimo sljedece

JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X)

SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X)

RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X)

Poslije tespiha proucimo sljedece:

LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR
VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN

I na kraju NAMASKU DOVU koja glasi:
EUZU BILLAHIMINE SHSHEJTANI RRADZIM

BISMILLA HIRRAHMA NNIRRAHIM

ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA

 

zatim potaremo rukama lice i proučimo FATIHU je vrijeme smo završili Ikindiju namaz