Da li je islam novonastala vjera?

Da li je islam novonastala vjera?

 

Podijeli sa drugima i zbog sevapa:

 

Od stvaranja čovjeka, postojale su mnoge božanske poruke i poslanici, Allah ih uzvisio, poslani čovječanstvu. Brojne poruke objavljene su mnogim poslanicima, koji su u različito vrijeme bili poslani različitim narodima. Ne, sve te poruke, od prve do posljednjeg, u biti su sadržavale isto. Svi su pozivali ljude da se klanjaju samo Jednom Pravom Bogu i da čine pravedna djela. Uzvišeni Allah kaže: “ Allahu je prava vjera jedino – islam…  (Kuran 3:19)

 

Prema gornjem ajetu i drugim ajetima u Kur’anu, poruka na kojoj su svi poslanici oduvijek pozivali ljude je bio islam (čisto vjerovanje)…obzirom da je samo Jedan Bog, tako je i jedna poruka od Njega, koja varira u općim zakonima, kodeksima života i sl., prema raznolikosti nacija, vremena, uvjeta, običaja i kulture. Poruka je jedna (islam), poslana preko Božjih poslanika na više načina, tj. određenom narodu u određenom vremenu. Osim posljednje poruke tj. Objave (Kur’an), koja je objavljena Muhammedu, savs., a poslana je svim ljudima i svim narodima sve do Sudnjeg dana.

 

Uzvišeni Allah nas obavještava u Časnom Kur’anu da su mnogi poslanici izgovarali riječ ‘islam’ ili ‘musliman’ kao što su Nuh (Noa), Ibrahim (Abraham), Ismail (Ishmael), Jusuf (Josip), Musa (Mojsije). Allah uzvisio njihovo spominjanje.

 

Allah Uzvišeni nam govori o Nuhu kada je upozorio svoj narod na nevjerstvo rekavši: “  Ali ako  se odvratite (od prihvatanja monoteizma, tj. da se klanjate nikome osim Allaha),  pa, ja od vas nikakvu nagradu ne tražim, mene će Allah nagraditi, meni je naređeno da budem musliman .’ . ” (Kur’an 10:72)

 

Ibrahim i Jakub (Jakov), Allah ih uzvisio, napravio je islam svojim sinovima. Uzvišeni Allah kaže: “ .. i nipošto ne umirite drugačije nego kao muslimani! ‘  (*tj. vjerujte i obožavajte samo Allaha) (Kur’an 2:132)

 

Ibrahim i Ismail, radijallahu anhu, dozivali su svog Gospodara kada su podizali temelje kuće, Kabe u Mekki: “  Gospodaru naš, učini nas dvojicu Tebi odanim, i porod naš neka bude odan Tebi, i pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer Ti primaš pokajanje i samilostan si!  (Kur’an 2:128)

 

Kada je Isaa (Isus) saznao za nevjerovanje svog naroda, rekao je : “ A kada se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je: ‘Koji će biti pomagači moji na Allahovom putu?’ – ‘Mi’ – rekoše učenici – ‘mi ćemo biti pomagači Allahove vjere, mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi poslušni Njemu.   (Kur’an 3:52)

 

Posljednji od svih Allahovih poslanika, Muhamed, sallallahu alejhi ve sellem, poslan je da predstavi Allahovu objavu u konačnom obliku i posljednjem putu, jer je to zadnja objava do Sudnjeg dana. Ovo je bilo neophodno jer su poruke koje su prenijeli prethodni poslanici, ljudi iskvarili tj. iskrivili.

 

Allah je preuzeo na sebe da čuva posljednju poruku (tj. Kur’an) od bilo kakve izmjene, u što možemo i danas uvjeriti se u bilo koju svijetu knjigu sa Kur’anom.. On kaže u Kur’anu: “  Mi, zaista , Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!  (Kur’an, 15:9)

 

Ova ispravna, tj. originalna poruka objavljena oduvijek, a ‘zapečaćena’ posaljednjom objavom, se zove islam, što znači pokornost volje jedinog Istinitog Boga, Allaha. Na ovaj način svi narodi su pozvani u islam i Allah od njih neće prihvatiti nijednu vjeru osim islama tj. Smatranje bilo koga/čega drugog.

 

Gore spomenuti ajet jasno daje do znanja da postoji više religija, ali samo jedna prava vjera.

 

Da zaključimo, islam je vjera, koja je data Adamu , prvom čovjeku i prvom Allahovom poslaniku i to je bila po(r)uka i vjera svih Božjih poslanika.

(NUR SVJETLOST ISLAMA SAJT)

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *