Da li džini tokom mjeseca Ramazana napadaju i uznemiravaju ljude?

Da li džini tokom mjeseca Ramazana napadaju i uznemiravaju ljude?

 

Podijeli sa drugima i zbog sevapa:

…  U Ramazanu se smanjuje činjenje grijeha, mnogi griješnici se pokazuju, a povećavaju se činjenje ibadeta, poput namaza, učenja Kur’ane i drugog. Ali, isto tako, mnogi koji su činili grijehe prije Ramazana, čine ih i tokom Ramazana, kao što je pijenje alkohola, kocka i sl., bez obzira što su šejtani vezani, jer to su pokvarene duše, njima je zlo urođeno ii njima je to (činjenje zla) prešlo u naviku, tako da ga rade u ramazanu i mimo Ramazana  …

 

Bismillah, neka je hvala Uzvišenom Allahu, swt i neka je salavat i selam na Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, njegovu porodicu i njegove časne ashabe, a zatim, došlo je u sahih hadisima od Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kad je u pitanju mjesec Ramazan te stanje šejtana u njemu, sljedeće:

 

Od Ebu Hurejre, ra, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “ Kad nastupi mjesec Ramazan, otvore se džennetska vrata, džehennemska vrata se zatvore a šejtani se privežu lancima u okove .” (Buharija i Muslim) U drugom hadisu, također od Ebu Hurejre, ra, spominje se da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “ Došao vam je mjesec ramazan, blagoslovljen mjesec, u njemu je Allah naredio da postite, u njemu se otvaraju vrata Dženeta i zatvaraju vrata Džehennema , u njemu se vežu u okove neposlušni i nepokorni šejtani, u njemu je noć bolja od hiljadu mjeseci. “ (Sahih Džami’a, 55). Kod Imama Nesia je došlo: “ Okuju se jaki šejtani… ”

 

Ono što nas zanima, jeste tumačenje dijela hadisa „vezivanje šejtana (nepokornih) u okove“

 

Prenosi Ibn Hadžer, rhm., da je Imam el-Kurtubi rekao: “Ako neko kaže, da se u Ramazanu čini toliko grijeha i nedjela a šejtani kao vezani u okove, kako to? Odgovor na ovo pitanje, jeste da se smanjenje činjenja loših djela odnosi na postače koji poste po propisima koje nalaže post. Ili da se vezivanje šejtana odnosi samo na neke vrste šejtana, kao što su „meridi“, jaki šejtani a ne svi šejtani, kao što je došlo u nekim predajama. Ili da je umanjeno zlo u ovom mjesecu što se uvijek primijetiti. Također, kad bi svi šejtani i bili svezani, to ne znači da se zlo ne dešavalo, jer postoje i drugi uzroci zla, kao što su zle duše, urođeno zlo, ružne navike, šejtani od ljudi.“ (Fethu-l-bari , 4/114)

 

Hafiz ibn Hadžer je također naveo i stav el-Halimija riječima: „Da možemo objasniti da šejtani nisu u stanju da dovode muslimane u iskušenje kao u drugim mjesecima jer njihov post sputava njihove strasti sa učenjem Kur’ana i sa zikrom.“

 

Ijad, rhm., je rekao: „Može imati značenje da je to znak za meleke, da je počeo mjesec ramazana i da se spriječe šejtani da čine zlo muslimanima.“

 

Ali, isto tako, ne smijemo da zaboravimo i Karinu-šejtanu koji je stalno uz čovjeka sve do njegove smrti.

 

Šejh Salih ibn Usejmin, rhm, također je upitan o značenju ove hadise, pa je rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, objasnio je značenje tog hadisa i rekao: “Ne postižu ono što obično postižete.” Što znači, da nisu u mogučnosti da ljude navode na zlo kao mimo Ramazana. Šejtani, naime, nisu u potpunosti okovani tako da niko ne odlazi u zabludu, činjenica je da oni odvode u zabludu nisu na isti način kao kad nije Ramazan.

 

Drugi dokaz je hadis: “ Okuću se neposlušni šejtani ”, što znači samo jaki šejtani a oni koji su slabiji, mogu čovjeka da navede na grijeh i zabludu. Neki ljudi se pitaju, kako to da su šejtani okovani a određeni ljudi čine još više grijeha u Ramazanu. Imamo dva odgovora. Prvi je da slabiji šejtani uspeva da savlada ljude a drugi je, da je odvođenje u zabludu raširenije van Ramazana. Drugi odgovor je više u skladu sa stvarnošću, jer stvarnost pokazuje da su ljudi u Ramazanu privučeni onim što je dobro i stvaraju zlo.“ (Durus ve fetava fi haremi mekki, 128).

 

Kad su u pitanju džini/šejtani te njihovo djelovanje, uznemiranje, napadanje i navođenje na zlo, tokom mjeseca Ramazana, najjasniju fetvu (po meni) dao je šejh Džibrin, rhm. Upitan je šejh Džibrin, rhm., o značenju hadisa da se šejtani vežu tokom Ramazana i da na taj način ne mogu da uznemiruju ljude, pa je odgovorio: “Potvrđeno je u vjerodostojnim predajama, da se tokom ramazana, šejtani vežu u lance i na taj način nisu u stanju da uznemiruju muslimane, ali to se pravilo (vezivanja) odnosi samo na Iblisa, i njegove potomke, jer su oni to koji navode ljude na kufr i grijehe i zbog toga, u Ramazanu se smanjuje činjenje grijeha, mnogi griješnici se pokaju, a povećava se činjenje ibadeta, poput namaza, učenja Kur’ane i drugog.

 

Ali, isto tako, mnogi koji su činili grijehe prije Ramazana, čine ih i tokom Ramazana, kao što je pijenje alkohola, kocka i sl., bez obzira što su šejtani vezani, jer to su pokvarene duše, njima je zlo urođeno ii njima je to (činjenje zla) prešlo u naviku, tako da ga rade u ramazanu i mimo Ramazana. A ŠTO SE TIČE DŽINA, IFRITA I MARIDA, SUDEĆI PO SVEMU, ONI NE SPADAJU U ONE KOJI SE VEŽU TOKOM RAMAZANA TAKO DA NJIHOVO UZNEMIRAVANJE LJUDI, NE TREBA DA BUDE ČUDNO. ONI SU ŠERIJATSKI OBAVEZNICI KAO I LJUDI, DA SE PRIDRŽAVAJU ONOGA ŠTO JE ZABRANJENO I DOZVOLJENO, MEĐU NJIMA IMA VJERNIKA I DOBRIH KAO I GRIJEŠNIKA I NEVJERNIKA, TAKO DA ONI NE SPADAJU U JEDNOM KOJU KOJI JE NASULJE!“ -Kavlu mua’jn fi murtekizat mualidži es-sir’a, ve sihr ve-l-ajn, 245).

 

Odnosno, šejh Džibrin, rhm., je stvorio rekao za džine, da su to bića koji su dužni da slijede Poslanika, sallallahu alejhi we sellem da klanju, poste, uče Kur’an, kao i mi ljudi, međutim, kako god ima ljudi , vjernika, griješnika i kjafira, tako ima i džina, neki od njih će biti nagrađeni a neki kažnjeni za svoja djela i nedjela, kao i ljudi, zato su oni tokom Ramazana slobodni, da rade što hoće kao i ljudi.

 

Iz goreg navedenog možemo zaključiti dvije stvari:

 

1) Stavljanje šejtana u okove, misli se na sputavanje i smanjenje njihovog navođenja na zlo putem došaptavanja (vesvesa) a dok džini ne spadaju pod ovaj pojam, tako da su oni u stanju tokom Ramazana da ljudi uznemiravaju i napadaju.

 

2) Napadi džina na ljude tokom mjeseca Ramazana budu umanjeni a posebno kod oboljelih od sihra i sl., jer se u tom mjesecu više posvete ibadetu, kao što je učenje Kur’ane, noćni namaz i zikr. 

Allah najbolje zna!

(NUR SVJETLOST ISLAMA SAJT)

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *