99 Allahovih Imena

Najuzvišenije Allahovo ime sa kojim se dova ne odbija

Allahova dž.š. lijepa imena (El-esmaul-husna)

Prenešeno je nekoliko hadisa koji govore o temi Allahovog najuzvišenijeg imena sa kojim se dova ne odbija. Od tih hadisa su sljedeći:

 1. Hadis od Ebu Umame, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allahovo najuzvišenije ime koje ako se dovi sa njim usliša (dovu) se nalazi u tri sure iz Kur’ana: u Bekari, u Ali Imran i u Tahi”. Kaže Hišam ibn Ammar, hatib Damaska: “U suri El-Bekara 255. ajet, u suri Ali Imran 1 i 2. ajet i sure Taha 111. ajet”. Bilježi ga Ibn Madže a dobrim ga je ocijenio šejh Albani.
 2. Hadis od Enesa, radijallahu anhu, se prenosi da je on sjedio sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a neki čovjek je klanjao i dovio: (Allahumme inni es’eluke bi enne lekel-hamdu la illahe ille ente el-mennanu bedi’us-semavati vel-erdi ja zel-dželali vel-ikram ja hajju ja kajjum), pa je rekao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: “Dovio je Allahu sa njegovim najuzvišenijim imenom sa kojim kada se dovi On usliša, a ako sa njim nešto zatraži On mu da”. Bilježi ga Tirmizi, Ibn Madže i Nesai a vjerodostojnim ga je ocijenio Albani.
 3. Hadis od Burejde ibn Husajba, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo nekog čovjeka da je rekao: “Allahumme inni es’eluke enni ešhedu enneke etellahu la illahe illa ente el-ehadu es-samedu elezi lem jelid ve lem juled ve lem jenun lehu kufuven ehad”, pa je rekao: “Dovio si Allahu sa imenom koje ako se sa njim traži dadne a ako se sa njim dovi usliša”. Bilježe ga Tirmizi, Ibn Madže, Ebu Davud i Ahmed, a vjerodostojnim su ga ocijenili Albani i Šuajb Arnaut. Kaže Ibn Hadžer u “Fethul-bari” (11/225): “On je (ovaj hadis) najodabraniji sa strane seneda od svega što je prenešeno o tome (Allahovom najuzvišenijem imenu)”
 4. Hadis od Esme bint Jezid, radijallahu anha, gdje se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najuzvišenije Allahovo ime se prenosi u ta dva ajeta: “A vaš bog je jedan bog. Nema boga osim Njega Milostivog Samilosnog” (El-Bekara, 163) i početak sure Ali Imran “Allah je nema boga osim Njega Živi i vječni” (Ali Imran, 2)”. Bilježe ga Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madže a Tirmizi i šejh Albani ga ocijenjuju dobrim a bliže je da je hadis slab jer u njegovom senedu su dvojica ravija Ubejdullah ibn Ebi Zijad i Šehr ibn Havšer a obojica su slabi.

Islamski učenjaci se veoma mnogo razilaze u dvije stvari oko najuzvišenijeg Allahovog imena:

Prva – da li uopće postoji Allahovo najuzvišenije ime,

Druga – koje je to Allahovo najuzvišenije ime kod onih koji smatraju da postoji.

Stavovi učenjaka oko postojanja najuzvišenijeg Allahovog imena

Prvi stav: negiranje da uopće postoji Allahovo najuzvišenije ime.

Ovaj stav se zasniva na ubjeđenju da nije dozvoljeno davati prednost nekom imenu od Allahovih imena nad drugim imenima. Na ovom stavu je skupina učenjaka: Ibn Džerir Et-Taberi, Ebul-Hasen El-Eš’arij, Ibn Hibban, Ebu Bekr El-Bakilani, Džunejd i drugi.

A njihovo ophođenje i tumačenje hadisa koji govore o najuzvišenijem Allahovom imenu je zasnovano na nekom od sljedećih tumačenja:

Prvo tumačenje – da se značenje riječi El-E’azam (najuzvišenije Allahovo ime) koja je došla u hadisima tumači sa značenjem El-Azim, što znači Uzvišeno (Allahovo ime), tj. da nema razlike među Allahovim imenima, jer sva su Njegova imena uzvišena.

Drugo tumačenje – da se u tim hadisima pojašnjava da je veća nagrada onome ko dovi sa tim imenima. Ovo s eprenosi od Ibn Hibbana.

Treće tumačenje – da se pod najuzvišenijim imenom misli na stanje u kojem bude onaj koji dovi, a ovo obuhvata svakog ko dovi Allahu sa bilo kojim od Njegovih imena ako je u takvom stanju. Pod ovim se misli, kao što prenosi Ibn Hadžer, da Allahov rob dovi Allahu sa nekim Njegovim imenom tako što u njegovim mislima nema ništa drugo osim Allaha Uzvišenog pa mu se u takvom stanju usliša dova. Ovo tumačenje Ibn Hadžer prenosi od Džafera Es-Sadika i Džunejda. Jasno je da je ovo sufijsko tumačenje ovog pitanja.

Drugi stav: da je Allah, dželle še’nuhu, jedini koji zna tačno koje je to najuzvišenije Allahovo ime i da o tome nije obavijestio nikoga od svojih stvorenja. Ovaj stav prenosi Ibn Hadžer i pripisuje ga skupini učenjaka bez da navodi njihova imena.

Treći stav: stav onih učenjaka koji smatraju da postoji najuzvišenije Allahovo ime i tačno su ga odredili, međutim po pitanju koje je to ime razišli su se.

Stavovi učenjaka oko samog najuzvišenijeg imena

Po ovom pitanju učenjaci su se razišli na 14 mišljenja. Sva ova mišljenja navodi Ibn Hadžer u svom “Fethul-bari” (11/224-225) i šejh Albani u svojoj “Silsili Ed-Daifa” (13/279).

Tih 14 stavova su sljedeći:

 1. da je Allahovo najuzvišenije ime HUVE (HU),
 2. ALLAH,
 3. ALLAHU ER-RAHMAN ER-RAHIM,
 4. ER-RAHMANU ER-RAHIM EL-HAJJUL EL-KAJJUM,
 5. EL-HAJJUL EL-KAJJUM,
 6. EL-HANNANU EL-MENNANU BEDIUS-SEMAVATI VEL-ERDI ZUL-DŽELALI VEL-IKARAMI EL-HAJJU EL-KAJJUM,
 7. BEDIUS-SEMAVATI VEL-ERDI ZUL-DŽELALI VEL-IKARAMI,
 8. ZUL-DŽELALI VEL-IKARAMI,
 9. ALLAHU LA ILLAHE ILLA HUVE EL-EHADU ES-SAMEDU ELZI LEM JELID VE LEM JULED VE LEM JEKUN LEHU KUFUVEN EHAD.
 10. RABBI RABBI,
 11. dova Zenuna (Junuz, alejhisselam) u utrobi kita: LA ILAHE ILLA ENTE SUBHANEKE INNI KUNTU MINEZZALIMIN,
 12. HUVE ALLAH ALLAH ALLAH LA ILAHE ILLA HUVE RABUL-ARŠIL AZIMI,
 13. ono je sakriveno u esmail-husna (Allahovim lijepim imenima),
 14. riječ tevhida LA ILAHE ILLELLAH.

Zatim je Ibn Hadžer za svako mišljenje naveo argumente sa kojim se dokazuje.

A šejh Albani, nakon što je spomenuo da je Ibn Hadžer naveo 14 stavova učenjaka po ovom pitanju, te da je naveo za svako mišljenje njegov dokaz, a najviše argumenata je iz hadisa, naveo je da su neki od ovih stavova čisto mišljenje (bez validnog dokaza) na koja se ne osvrće, poput 12. mišljenja (HUVE ALLAH ALLAH ALLAH LA ILAHE ILLA HUVE RABUL-ARŠIL AZIMI) koje se zasniva na snu u kojem čovjek sanjao da je to najuzvišenije ime. A zatim je dodao da od hadisa sa kojima se argumentira ovo pitanje, da među njima ima vjerodostojnih hadisa međutim, oni ne ukazuju direktno na najuzvišenije Allahovo ime. Od tih hadisa su i stavovi ashaba, a među njima su i hadisi koji jasno i nedvosmisleno ukazuju na najuzvišenije Allahovo ime, a ovi hadisi su dvije vrste.

Prva vrsta su jasni i nedvosmisleni hadisi a koji su vjerodostojni (sarih sahih) poput hadisa Burejde, radijallahu anhu (ALLAHU LA ILLAHE ILLA HUVE EL-EHADU ES-SAMEDU ELZI LEM JELID VE LEM JULED VE LEM JEKUN LEHU KUFUVEN EHAD) za koji je Ibn Hadžer rekao: “On je (ovaj hadis) najodabraniji sa strane seneda od svega što je prenešeno o tome (Allahovom najuzvišenijem imenu)”, takođe sa ovim se složio Ševkani a i sam šejh Albani.

Druga vrsta su jasni i nedvosmisleni hadisi ali sa slabim senedom, za neke od tih hadisa Ibn Hadžer je rekao da su slabi, poput hadisa od Aiše, radijallahu anha, sa kojim se podupire treći stav (ALLAHU ER-RAHMAN ER-RAHIM) a kojeg bilježi Ibn Madže (slabim ga je ocijenio i Albani), a ocjene za neke od tih hadisa je prešutio poput hadisa sa kojim se dokazuje osmi stav (ZUL-DŽELALI VEL-IKARAMI) od Muaza ibn Džebela, radijallahu anhu, u Sunenu Tirmizija (kojeg je Albani ocijenio slabim). Zatim je šejh Albani dodao da ima još jasnih i nedvosmislenih hadisa po ovom pitanju koje Ibn Hadžer nije spomenuo a koji su, po njemu, jako slabi a što je pojasnio u svojoj Silsili ed-daifa pod brojevima 2772, 2773 i 2775.

Odabrano mišljenje

Većina učenjaka ovog Ummeta, kako prenose mnogi učenjaci, je na stavu da je najuzvišenije Allahovo ime sa kojim se dova ne odbija ime ALLAH. Ime Allah ima svojstvo da ukazuje na sva druga Allahova imena i svostva, takođe, sa njim se ne naziva niko drugi osim Uzvišenog Allaha.

Kaže Ibnul-Kajjim (Medarudžussalikin, 1/32): “Ime Allah sa tri vrste semantičkog značenja (riječi) ukazuje na sva druga Allahova lijepa imena i sva Njegova uzvišena svojstva …”. Te tri vrste semantičkog značenja (riječi) su: istovjetno značenje riječi sa drugom riječju (mutabeka), značenje koje u sebi sadrži značenje drugih riječi (tedammun) i značenje iz kojeg proizilazi značenje druge riječi (luzum).

Od tekstova učenjaka mezheba koji su ovom stavu a koji ujedno pripisuju ovaj stav većini učenjaka Ummeta je sljedeće:

Prenosi hanefijski učenjak Ibn Emir El-Hadždž (Et-Takriru vet-tahbiru, 1/5) od Muhemmeda ibn Hasana da je čuo Ebu Hanifu da je rekao: “Allahovo najuzvišenije ime je Allah”, i kaže da je ovo stav Tahavije i većine učenjaka.

Kaže šafijski učenjak Eš-Šerbini (Mugnil-muhtadž, 1/88): „Kod učenjaka istraživača je ono (ima Allah) najuzvišenije Allahovo ime, spomenuto je u Plemenitom Kur’anu na 2360 mjesta“.

Navodi hanbelijski učenjak Ebul-Beka’ El-Futuhi u svom poznatom djelu „Šerhu el-kevkebi el-munir“ (str.4) dvije fajde (korisna podatka):

„Prva – da je ime „Allah“ vlastito ime za Biće, specifično je samo za Njega pa time obuhvata sva (druga) Njegova lijepa imena.

Druga – da je ono (ime Allah) najuzvišenije Allahovo ime kod većine učenjaka i da ono karakteriše sve zahvale (Allahu).“

A od savremenih učenjaka koji argumentovano zastupa stav da je najuzvišenije Allahovo ime ime Allah je između ostalih Omer El-Eškar. On smatra da analiza šerijatskih tekstova koji govore o najuzvišenijem Allahovom imenu pokazuje da je to ime „ALLAH, jer je ovo jedino ime koje se nalazi u svim šerijatskim tekstovima u kojima je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da u njima ima najuzvišenije Allahovo ime.

Zatim je još dodao da ono što takođe daje prednost ovom mišljenju (da je najuzvišenije Allahovo ime Allah) i to što se ime Allah u Kur’anu ponavlja 2697 puta, shodno proračunu El-Mu’adžmu el-mufehresu (kur’anskom rječniku), a riječ „ALLAHUMME“ (što znači Allahu moj) je došla pet puta. Dok ostala imena koja su specifična samo za Allaha, kao ime Er-Rahman, spominje se u Kur’anu 57 puta. (El-‘Akidetu fillahi, str. 213).

Drugi stav učenjaka po ovom pitanju, koji se može smjestiti na drugo mjesto shodno snazi argumenata, je stav da je ime „El-Hajju el-Kajjumu“. Na ovom stavu su mnogi učenjaci, između ostalih imam Nevevi i od savremenih Ibn Usejmin. Ve billahi tevfik.

Vlastito Božije ime je Allah. Ono označava Stvoritelja svega što postoji.
Ono je u Kur’anu spomenuto 2698 puta.
Pored ovog imena, koje se najčešće spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena – El-esmau-l husna, o čemu Kur’an a.š. kaže:

 

“Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima zovite” (El Earaf, 180).

Muhammed a.s. kaže :“Allah dž.š. ima 99 imena i ko ih “dostigne” ući će u Džennet“

. O značenju ovog hadisa islamski učenjaci zauzimaju različite stavove. Jedni smatraju da “dostići” Božija imena znači naučiti ih napamet, drugi misle da se hadis odnosi na one koji shvate njihov smisao i značenje, dok treći smatraju da “dostići” lijepa Allahova imena znači primijeniti njihov smisao i sadržaj, koliko je moguće, u svome životu i ponašanju.

Da bismo Allahova imena lakše zapamtili i po njima se vladali, navodimo ih s prijevodom:

 

1) Allah – Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2) Er-Rahman – 
Blagi
3) Er-Rahim – Milostivi
4) EI-Meliku – Vladar
5) EI-Kuddusu – Sveti
6) Es-Selamu – Čist od mana
7) EI-Mu’minu – Koji potvrđuje obećanja
8) EI-Muhejminu – 
Koji daje sigurnost
9) EI-Azizu – 
Koji sve pazi i prati
10) EI-Džebbaru – Snažni
11) EI-Mutekebbiru – Silni
12) EI-Haliku – Stvaralac
13) EI-Bari’u – Koji divno stvara
14) EI-Musavviru – Koji likove daje
15) EI-Gaffaru – 
Koji mnogo prašta
16) EI-Kahharu – 
Koji nadvladava
17) EI-Vehhabu – 
Koji mnogo poklanja
18) Er-Rezzaku – 
Koji obilnu opskrbu daje
19) EI-Fettahu – 
Koji sve rješava i otvara
20) EI-Alimu – 
Koji sve zna
21) EI-Kabidu – 
Koji steže
22) EI-Basitu – Koji pruža
23) EI-Hafidu – 
Koji spušta
24) Er-Rafiu 
– Koji diže
25) EI-Muizzu – Koji uzvisuje

26) EI-Muzillu – Koji ponizuje
27) Es-Semiu – Koji sve čuje
28) EI-Besiru – Koji sve vidi
29) EI-Hakemu – Sudac
30) EI-Adlu – 
Pravedni
31) EI-Latifu – 
Dobri
32) EI-Habiru – 
O svemu obaviješteni
33) EI-Halimu – Blagi
34) EI-Azimu – 
Veliki
35) EI-Gaffuru – 
Koji prašta
36) Eš-Šekuru – 
Koji je zahvalan
37) EI-Alijju – 
Visoki
38) EI-Kebiru – 
Veliki
39) EI-Hafizu – 
Koji čuva
40) EI-Mukitu – Koji pazi i uzdržava
41) EI-Hasibu – 
Koji obračun svodi
42) EI-Dželilu – 
Veličanstveni
43) EI-Kerimu – 
Plemeniti
44) Er-Rekibu – 
Koji motri na svaki pokret
45) EI-Mudžibu – Koji molbe prima
46) EI-Vasiu – 
Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47) EI-Hakimu – 
Mudri
48) EI-Vedudu – 
Koji voli
49) EI-Medžidu – 
Slavljeni
50) EI-Baisu – 
Koji proživljuje
51) Eš-Šahidu – 
Koji je o svemu svjedok
52) EI-Hakku – 
Vrhovna Istina
53) EI-Vekilu – 
Sveopći Staratelj
54) EI-Kavijju – 
Moćni
55) EI-Metinu – 
Čvrsti
56) EI-Velijju – 
Zaštitnik
57) EI-Hamidu – 
Hvaljeni
58) EI-Muhsi – 
Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59) EI-Mubdiu – 
Koji je početni Stvaralac
60) EI-Muidu – Konačni proživitelj
61) EI-Muhji – Koji život daje
62) EI-Mumitu – 
Koji smrt daje
63) EI-Hajju – 
Živi
64) EI-Kajjiimu – 
Koji sve obdržava
65) EI-Vadžidu – 
Imućni
66) EI-Madžidu – 
Slavni
67) EI-Vahidu – 
Jedini
68) Es-Samedu – 
Kome se svako obraća
69) EI-Kadiru – 
Svemoćni
70) EI-Muktediru – 
Koji sve može
71) EI-Mukaddimu – 
Koji unapređuje
72) EI-Mu’ehhiru – 
Koji zapostavlja
73) EI-Evvelu – 
Prvi
74) EI-Ahiru – 
Posljednji
75) Ez-Zahiru – 
Jasni
76) EI-Batinu – 
Skriveni
77) EI-Valiju – 
Koji upravlja
78) EI-Mutealiju – 
Svevišnji
79) EI-Berru – 
Dobročinitelj
80) Et- Tevvabu – 
Koji kajanje uslišava
81) EI-Muntekimu – 
Koji ne ostaje dužan
82) EI-Afuvvu – 
Koji oprašta
83) Er-Reufu – 
Samilosni
84) Maliku-I-mulki – 
Gospodar svih svjetova
85) Zul-Dželali ve-I-Ikrami – 
Najveličanstveniji i Najčasniji
86) EI-Muksitu – 
Sveopći djelitelj pravde
87) EI-Džami’u – 
Koji sve okuplja
88) EI-Ganijju – 
Koji je bogat
89) EI-Mugni – Koji daje bogatstvo
90) EI-Mani’u – 
Koji oduzima bogatstvo
91) Ed-Darru – 
Koji stvara štetu
92) En-Nafi’u – 
Koji stvara korist
93) En-Nuru – 
Sveopće svjetlo
94) EI-Hadi – 
Koji upućuje
95) EI-Bedi’u – 
Stvoritelj (Prapočetak svega)
96) El-Baki – 
Vječiti
97) EI-Varisu – 
Konačni nasljednik svega
98) Er-Rešidu – 
Upućivač na dobro
99) Es-Saburu – 
Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *