AKŠAM NAMAZ se klanja od zalaska sunca pa do jacije.

Akšam namaz ima 5 rekata i to: 3 rekata farza i 2 rekata sunneta.

 

 

 

 

Kod akšam namaza se klanjaju prvo farzi koji se zanijete ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER.

Aksamski farzi se klanjaju na sljedeci način: Prva dva rekata klanjaju se kao i kod sabahskog farza.

Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa i aksamskog muskara moraju prouciti ikamet koji glasi:

ALLAHU EKBER 4X
ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X
ESHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X
HAJJE ALESSALAH 2X
HEJJE ALELFELAH 2X
KAD KAMETI SSALATU
KAD KAMETI SSALAHHELLAH
ALLAHU EKBER 2x
ILLAH

a zatim zanijetimo aksamske farze nijjetom koji glasi:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER.

Zatim svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece:

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase:

SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE

EUZU BILLAHI-MINESH-SHEJTANI-RRADZIM

BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM

FATIHA glasi

ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. ERRAHMANI RRAHIM. MALIKI JEVMI DDIN. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN

Sura KEVSER glasi

INNA EATAJNA KEL KEVSER. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER .

(Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE)

Kad smo klanjali prva dva rekata ostajemo na sjedenju gdje učimo ETTEHIJJATU

ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELAMU ELEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELAMU HEDU EN LA ILAHE ILLHEDUENHUENMU

a onda sa tekbirom ustajemo na treci rekat gdje ucimo BISMILLU i FATIHU,

BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM

FATIHA glasi

ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. ERRAHMANI RRAHIM. MALIKI JEVMI DDIN. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN

učimo ruku i dvije sedzde i dolazimo na zavrsno sjedenje gdje proucimo isto sto i na svim zavrsnim sjedenjima tj. ETTEHIJJATU, SALAVATE i DOVU.

ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELAMU ELEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELAMU HEDU EN LA ILAHE ILLHEDUENHUENMU

SALAVATI glase:

ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID.

DOVA glasi:

ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB .

Predamo selam i time smo klanjali akšamske farze.

Poslije farza klanjamo dva rekata sunneta koji se zanijete ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER.

U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muskarac podize ruke spram usiju (ispruzeni prsti i palcevima dotaci jagodice na usima) a zensko podize ruke u visini ramena kao na slici ispod.

Zatim svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece:

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase:

SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE

EUZU BILLAHI-MINESH-SHEJTANI-RRADZIM

BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM

FATIHA glasi

ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. ERRAHMANI RRAHIM. MALIKI JEVMI DDIN. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN

Sura KEVSER glasi

INNA EATAJNA KEL KEVSER. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER .

(Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE)

Nakon sto smo proucili sve ovo izgovaramo tekbir-ALLAHU EKBER i pregibamo se na ruku te gledajuci u nozne prste izgovaramo 3 puta SUBHANE RABBIJEL AZIM kao na slici ispod

a onda se ponovo vraćamo u uspravan polozaj (ali ne vezemo ruke nego stojimo u stavu “mirno”) i uz krace zadrzavanje ucimo SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD.

Zatim se sa tekbirom-ALLAHU EKBER spustamo na SEDZDU ( prvo koljena pa dlanove a izmedju dlanova lice, razmak izmedju dlanova 20-30 cm kod muskaraca te laktovi podignuti od tla a kod zena razmak izmedju dlanova tek tolike da lice moze stati izmedju i laktovi spusteni na tle, stopala na sedzdi stoje uspravno a nozni prsti povijeni unaprijed iu takvom polozaju, na sedzdi izgovaramo 3 puta SUBHANE RABBIJEL EALA kao na slici ispod

Zatim izgovarajuci ponovo tekbir-ALLAHU EKBER podignemo se sa sedzde i na trenutak sjednemo na koljena gledajuci preda se a potom na isti nacin sa tekbirom-ALLAHU EKBER ucinimo jos jednu sedzdu cime smo klanjali prvi rekat. Poslije druge sedzde izgovaraju tekbir ustajemo na drugi rekat vezemo ruke i ucimo BISMILLU, FATIHU i jednu SURU a zatim na isti nacin ucinimo ruku i dvije sedzde a potom sjednemo na koljena (kade-i-ehire) kao na slici ispod

i gledajuci preda se ucimo: ETTEHIJJATU, SALAVATE I DOVU koji glase:

ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELAMU ELEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELAMU HEDU EN LA ILAHE ILLHEDUENHUENMU

SALAVATI glase:

ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID .

DOVA glasi:

ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB.

Kada smo proučili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovaraju

ESSELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH  a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci
 

ALLAHUME ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM

Ovim smo zavrsili klanjanje aksamskog sunneta .

Poslije toga proucimo ZIKR, DOVU ucimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU.

ALA RESULINA SALAVAT:

ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED.
SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM

EUZU BILLAHI MINE SHSHEJTANI RRADZIM

BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM

ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM  (Ajjetul kursija)

Zatim uzmemo TESPIH i proucimo sljedece:

JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X)

SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X)

RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X )

Poslije tespiha proucimo sljedece:

LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR
VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN

I na kraju NAMASKU DOVU koja glasi:

EUZU BILLAHIMINE SHSHEJTANI RRADZIM

BISMILLA HIRRAHMA NNIRRAHIM

ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMERA. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA
zatim potaremo rukama lice i proučimo FATIHU je vrijeme da završimo aksam namaz.